1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par pašvaldībai piederošo zemes īpašumu ar nosaukumu „Dārza iela 35”, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā
Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par pašvaldībai piederošo zemes īpašumu ar nosaukumu „Dārza iela 35”, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Dārza iela 35”, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā ar kadastra Nr.  8068 007 0359, platība 0,7928 ha.

Objekta nosacītā cena EUR 10 800,00

Objekta izsole notiks 2019. gada 11. jūnijā plkst. 14.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Pirmpirkuma tiesīgai personai līdz 2019. gada 3. jūnija plkst. 15.00 iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019. gada 10. jūnija plkst. 17.00.

Nodrošinājuma nauda  EUR 1080,00 (viens tūkstotis astoņdesmit euro un 00 centi), kuras solidāri sedz pirmpirkuma tiesīgās personas, iemaksājot Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz 2019. gada 3.jūnija plkst. 15.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājaslapā (www.krimulda.lv)

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs