1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli par pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Brūžlejas” Krimuldas pagastā
Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli par pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Brūžlejas” Krimuldas pagastā

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Brūžlejas”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 8068 002 0081, platība 2,08  ha.

Objekta nosacītā cena 4200 EUR  (četri tūkstoši divi simti euro).                          

Objekta izsole notiks 2019. gada 02. jūlijā plkst. 14.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības līdz 2019. gada 1. jūlijam iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019. gada 1. jūlija plkst. 17.00.

Nodrošinājuma nauda 420,00 EUR apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības,reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr. LV69UNLA0027800130402 A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv)

Citi jaunumi Izsoles un īpašuma noma

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs