1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Dārza iela 35”, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā
Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Dārza iela 35”, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Dārza iela 35”, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā ar kadastra Nr.  8068 007 0359, platība 0, 7928 ha.

Objekta nosacītā cena EUR 15 500,00

Objekta izsole notiks 2019. gada 8.janvārī plkst. 15.30 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Pirmpirkuma tiesīgai personai līdz 2019. gada 2. janvāra plkst. 15.00 iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019. gada 7.janvāra  plkst. 17.00.

Nodrošinājuma nauda 1550,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit euro un 00 centi), kuras solidāri sedz pirmpirkuma tiesīgās personas, iemaksājot Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz 2019. gada 2. janvāra plkst. 15.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes  Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv)

Citi jaunumi Izsoles un īpašuma noma

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs