1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli par pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Dārza iela 42”, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā
Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli par pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Dārza iela 42”, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Dārza iela 42, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā ar kadastra Nr. 8068 007 0319, platība 0,5345 ha.

Objekta nosacītā cena EUR 9 600.00.

Objekta izsole notiks 2019. gada 12. februārī plkst. 14.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības, līdz 2019. gada 1. februāra plkst.15.00 iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019. gada 11. februāra  plkst. 17.00.

Nodrošinājuma nauda 960,00 EUR (deviņi simti sešdesmit euro un 00 centi) apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz 2019. gada 31. janvāra plkst. 15.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes  Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv)

 

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs