1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli par pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Krasta iela 5, Lēdurgā
Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli par pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Krasta iela 5, Lēdurgā

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Krasta iela 5, Lēdurgā, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā ar kadastra Nr. 6656 002 0408, platība 0,4133 ha.

Objekta nosacītā cena EUR 2900,00.

Objekta izsole notiks 2019. gada 12. februārī plkst. 14.30 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības, līdz 2019. gada 1. februāra plkst. 15.00 iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019. gada 11. februāra  plkst. 17.00.

Nodrošinājuma nauda 290,00 EUR (divi simti deviņdesmit euro un 00 centi) apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz 2019. gada 31. janvāra plkst. 15.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes  Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv)

 

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs