1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli par pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Meistaru iela 1, Ragana
Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli par pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Meistaru iela 1, Ragana

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Meistaru iela 1, Ragana, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 8068 007 0813 un kadastra apz. 8068 007 0737, platība 0,5088 ha.

Objekta nosacītā cena 14 600 EUR (četrpadsmit tūkstoši seši simti euro).

Objekta izsole notiks 2019. gada 9. jūlijā plkst. 14.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019. gada 8. jūlija plkst. 17.00.

Nodrošinājuma nauda 1460 EUR (viens tūkstotis četri simti sešdesmit euro) apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr. LV69UNLA0027800130402 A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes  Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv) vai sazinoties pa  tālruni +371 29120085 ar izpilddirektoru Laimoni Ozolu.

 

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs