1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Atklāta mutiskā izsole ar augšupejošu soli par pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Vēršmēles 1”-2, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads
Atklāta mutiskā izsole ar augšupejošu soli par pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Vēršmēles 1”-2, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Vēršmēles 1”-2, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, kadastra Nr. 8068 900 0657, kas sastāv no dzīvokļa  51,7 m² platībā

Objekta nosacītā cena EUR 3900,-

Objekta izsole notiks 2019.gada 8. janvārī plkst. 14.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 7.janvārim plkst. 17.00.

Nodrošinājuma nauda EUR 390,- (trīs simti deviņi simti euro un 00 centi) apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes  Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv)

Citi jaunumi Izsoles un īpašuma noma

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs