1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli par pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Saules iela 31, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads
Atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli par pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Saules iela 31, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Saules iela 31, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, kad. Nr. 8068 007 0559, platība 0,186  ha

Objekta nosacītā cena EUR 7000,-

Objekta izsole notiks 2019.gada 8.janvārī plkst. 15.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019. gada 7. janvārim plkst. 17.00.

Nodrošinājuma nauda EUR 700.- (septiņi simti euro) apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr. LV69UNLA0027800130402 A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv)

 

Citi jaunumi Izsoles un īpašuma noma

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs