1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Atklāta mutiskā izsole par īpašumu “Mežs pie Bērziem”
Atklāta mutiskā izsole par īpašumu “Mežs pie Bērziem”

Krimuldas novada dome pārdod otrā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Mežs pie Bērziem”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 8068 009 0304, platība 2,49 ha.

Objekta nosacītā cena 3500 EUR.

Objekta izsole notiks 2019. gada 13. augustā plkst. 14.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019. gada 12. augusta plkst. 17.00.

Nodrošinājuma nauda 350 EUR (trīs simti piecdesmit euro) apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr. LV69UNLA0027800130402 A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes  Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv)

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs