1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Krimuldas novada dome pārdod par brīvu cenu pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Gāzes katlu māja”
Krimuldas novada dome pārdod par brīvu cenu pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Gāzes katlu māja”

Krimuldas novada dome pārdod par brīvu cenu pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Gāzes katlu māja”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 6656 006 0192, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6656 006 0192  1670 m2 platībā, un būves – gāzes katlu mājas jaunbūves, ar kadastra apzīmējumu 6656 006 0192 001.

Objekta nosacītā cena 2500,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

          Pieteikums par nekustamā īpašuma pirkšanu iesniedzams Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā Krimuldas novadā piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas.

Nodrošinājuma nauda 250,00 EUR (divi simti euro un 00 centi) apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr. LV69UNLA0027800130402 A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšana, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 23. maija plkst. 17.00

          Iesniegumi par atsavināmo mantu iesniedzami Klientu apkalpošanas centrā Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā no plkst. 08.30-12.00; 12.30- 18.00 (P.;C.), 08.30- 2.00; 12.30-17.00 (O.;T.), 08.30-12.00; 12.30-15.00(P.)

            Kontaktpersona Vilnis Krišjānis, tālr. +371 29473025

Ar atsavināšanas noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domē un elektroniski Krimuldas novada domes mājas lapā www.krimulda.lv

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs