1. Sākums
 2. Pārvalde
 3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
 4. Dzimtsarakstu nodaļa
 5. Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošu dokumentu izsniegšana
Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošu dokumentu izsniegšana

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Pēc personas lūguma dzimtsarakstu nodaļa var izsniegt atkārtotu laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta kopiju vai civilstāvokļa akta reģistra ieraksta datorizdruku.

Pakalpojuma saņēmējs:

 • Tiesības pieprasīt dzimšanas apliecību, izziņu par dzimšanas reģistrāciju vai dzimšanas reģistra ieraksta kopiju, ir personai, par kuru ieraksts izdarīts, vai tās pilnvarotai personai.
 • Tiesības pieprasīt nepilngadīgas personas dzimšanas apliecību, izziņu par dzimšanas reģistrāciju vai dzimšanas reģistra ieraksta kopiju ir vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim.
 • Tiesības pieprasīt laulības apliecību, izziņu par laulības reģistrāciju vai laulības reģistra ieraksta kopiju ir personai, par kuru ieraksts izdarīts, vai tās pilnvarotai personai. Ja laulība izbeidzas ar viena laulātā nāvi vai izsludināšanu par mirušu, izsniedz izziņu par laulības reģistrāciju saskaņā ar ierakstu laulības reģistrā. Ja laulība šķirta, izsniedz izziņu par laulības reģistrāciju vai laulības šķiršanu saskaņā ar ierakstu laulības reģistrā.
 • Tiesības pieprasīt miršanas apliecību, izziņu par miršanas reģistrāciju vai miršanas reģistra ieraksta kopiju ir mirušā radiniekam.
 • Citai personai ir tiesības pieprasīt un saņemt izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, ja tā pamato savu tiesisko ieinteresētību un norāda mērķi, kādam pieprasītā izziņa tiks izmantota.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas un nepieciešamie dokumenti:

Iesniegumu atkārtota civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoša dokumenta izsniegšanai var iesniegt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.

 Iesniegumā norāda:

 • pieprasītāja vārdu (-us), uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi;
 • pamatojumu dokumenta atkārtotai saņemšanas nepieciešamībai;
 • atkarībā no dokumenta veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti, – laulības noslēgšanas, laulības šķiršanas, dzimšanas, miršanas datumu un vietu, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu;
 • personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju.

Iesniegumam pievieno:

 • notariāli apliecinātu pilnvaru, ja atkārtotu dokumentu pieprasa pilnvarotā persona;
 • radniecību vai pieprasījuma mērķi pierādošus dokumentus, ja izziņu pieprasa par citu personu.

Ja kāds no dokumentiem, kuru nepieciešams pievienot iesniegumam, sastādīts ārvalstī, tam jābūt noformētam atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumos Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajai kārtībai.

Iesniedzot iesniegumu un saņemot atkārtoto dokumentu (apliecību vai izziņu), personai jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Elektroniski – Persona iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, nosūta dzimtsarakstu nodaļai uz dzimtsarakstu nodaļas e-pasta adresi: dzimtsaraksti@krimulda.lv.

Izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā  www.latvija.lv:

Klātienē – Persona ierodas  dzimtsarakstu nodaļā (pašvaldības administrācijas ēkā Lēdurgā vai Krimuldas novada pašvaldībā), iesniedz iesniegumu un saņem pieprasīto dokumentu.

Korespondence – Persona iesniegumu nosūta pa pastu Dzimtsarakstu nodaļai: Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļai, E. Melngaiļa ielā 2, Lēdurga, Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads, LV-4012.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Valsts nodeva par atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu – 7.00 EUR.

No valsts nodevas, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, atbrīvo (Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumu Nr.906., 8.punkts):

 • personu ar I vai II invaliditātes grupu;
 • personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
 • bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Maksa par izziņu –  3.63 EUR

(personas, kuras ir atbrīvotas no maksas – Krimuldas novada domes 29.11.2013. lēmums Nr.17 (prot. Nr.24) „Par Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” 7.punkts).

Maksājumus var veikt:

 • Dzimtsarakstu nodaļā (skaidras naudas norēķins),
 • ar maksājumu karti domes kasē,
 • ieskaitīt domes budžeta kontā:

Krimuldas novada dome

Reģistrācijas kods 90000068799

Adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144

Norēķinu konts AS SEB Bankā LV69 UNLA 0027 8001 3040 2, kods UNLALV2X.

 

Veidlapas un normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

IESNIEGUMS DZIMŠANAS REĢISTRĀCIJU APLIECINOŠA DOKUMENTA SAŅEMŠANAI

IESNIEGUMS LAULĪBAS REĢISTRĀCIJU APLIECINOŠA DOKUMENTA SAŅEMŠANAI

IESNIEGUMS MIRŠANAS REĢISTRĀCIJU APLIECINOŠA DOKUMENTA SAŅEMŠANAI

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

Iesniegumu likums

Ministru kabineta 03.09.2013 noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”

Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodevu.”

Krimuldas novada domes 29.11.2013. lēmums Nr.17 (prot. Nr.24) „Par Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Viena mēneša laikā.

Papildu informācija:

Ziņas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju (dzimšanas, laulības un miršanas reģistru ierakstiem) laikposmā pirms 1915. gada jāpieprasa Latvijas Valsts vēstures arhīvam Slokas ielā 16, Rīgā, LV-1048, Latvija, tālr. +371 67613118; fax +371 67612406; e-pasts: vēstures.arhivs@arhivi.gov.lv .

 

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs