1. Sākums
 2. Pārvalde
 3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
 4. Dzimtsarakstu nodaļa
 5. Laulības reģistrēšana
Laulības reģistrēšana

Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Lai noslēgtu laulību Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļā, personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz noteikta parauga kopīgu iesniegumu un laulības reģistrācijai nepieciešamos dokumentus Dzimtsarakstu nodaļā dokumentu pārbaudei (iesniegumu aizpilda Dzimtsarakstu nodaļā) vai citā Dzimtsarakstu nodaļā, vai pārstāvniecībā izsniegtu izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.

Ja personas vēlas noslēgt  laulību nevis Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļā, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, Dzimtsarakstu nodaļa izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

No 2018.gada 1.jūnija pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.

Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina laulības reģistrāciju bez ceremonijas un laulības reģistrāciju svinīgos apstākļos, iespēju robežās arī laulību reģistrāciju citā piemērotā vietā.

Pēc personu   lūguma Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā  piemērotā vietā Krimuldas novada administratīvajā teritorijā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus. Puses savlaicīgi vienojas par piemērotu vietu un laulības reģistrācijas laiku. Ja Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona uzskata, ka norādītā vieta nav uzskatāma par atbilstošu šādas valsts deleģētās funkcijas nodrošināšanai, tā var atteikties reģistrēt laulību izraudzītajā vietā. Ja laulības paredzētas brīvā dabā, personas, kas vēlas noslēgt laulību, nodrošina netraucētu laulības reģistrāciju nepiemērotu laika apstākļu gadījumā. Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļa, reģistrējot laulību citā piemērotā vietā, nenodrošina muzikālo pavadījumu, reģistrācijas vietas noformēšanu, iekārtošanu un citus papildu pakalpojumus.

 

Pakalpojumu saņēmējs:
Latvijas Republikas pilsonis, Latvijas Republikas nepilsonis, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, var noslēgt laulību ar Latvijas pilsoni, Latvijas nepilsoni, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoni vai citas valsts pilsoni, bezvalstnieku, bēgli vai personu, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā un kurām nav Civillikuma 32.,35.,37.un 38.pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai.

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls. Personu apliecinošajam dokumentam jābūt derīgam arī laulības reģistrācijas dienā.

Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

 • bijušā laulātā miršanas apliecību;
 • dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
 • likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
 • izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.

Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šis personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju – jāiesniedz oriģināls.

Ja personai bez Latvijas Republikas pilsonības ir arī citas valsts valstiskā piederība, laulības noslēgšanai Latvijas Republikā jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izsniegtais dokuments par ģimenes stāvokli.

Ārzemniekam – attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par ģimenes stāvokli, dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam latviešu valodā – jāiesniedz oriģināls. Ārzemniekam, kuram ir vairākas valstiskās piederības, jāiesniedz visu attiecīgo valstu kompetento institūciju izsniegtie dokumenti par ģimenes stāvokli. Ārvalstniekam, kuram jau ir bijusi noslēgta laulība, jāiesniedz dokuments par ģimenes stāvokli un iepriekšējās laulības izbeigšanās pamatojošais dokuments.

Ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtais dokuments par ģimenes stāvokli laulības noslēgšanai Latvijā ir derīgs sešus mēnešus no tā izdošanas dienas, ja dokumentā nav norādīts īsāks derīguma termiņš. Dokumentam par ģimenes stāvokli jābūt derīgam ne tikai iesniedzot iesniegumu par vēlmi noslēgt laulību, bet arī laulības noslēgšanas dienā.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Civillikums 1.daļa. Ģimenes tiesības.

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.

Ministru kabineta 03.09.2013 noteikumi Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

 1. Valsts nodeva par laulības reģistrāciju – 14.00 EUR (personas, kuras ir atbrīvotas no valsts nodevas – Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumi Nr. 906., 8. punkts).
 1.  Papildus valsts nodevai noteiktie maksājumi:

Krimuldas novada domes 29.11.2013. lēmums Nr. 17 (prot. Nr.24) „Par Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.

 

Maksājumus var veikt:

 • Dzimtsarakstu nodaļā (skaidras naudas norēķins),
 • ar maksājumu karti domes kasē,
 • ieskaitīt domes budžeta kontā:

Krimuldas novada dome

Reģistrācijas kods 90000068799

Adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144

Norēķinu konts AS SEB Bankā LV69 UNLA 0027 8001 3040 2, kods UNLALV2X.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas iespējas:

Klātiene –  Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļā (pašvaldības administrācijas ēkā Lēdurgā).

No 2018.gada 1.jūnija pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.

Laulību reģistrē Dzimtsarakstu nodaļā noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav kļuvuši zināmi Civillikuma 32., 35., 37. un 38.pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai.

Laulības reģistrācija bez ceremonijas – darba dienās nodaļas darba laikā.

Laulības reģistrācija svinīgos apstākļos Dzimtsarakstu nodaļā – piektdienās un sestdienās.

Laulības reģistrācija citā piemērotā vietā – piektdienās no plkst. 15.00.

Dzimtsarakstu nodaļa neveic laulību reģistrāciju svētdienās un svētku dienās, kā arī Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas prombūtnes laikā.

 

 Pakalpojuma izpildes termiņš:

Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Dzimtsarakstu nodaļā, ja laulības noslēgšanai nav šķēršļu.

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs