1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Dzimtsarakstu nodaļa
  5. Dzimšanas fakta reģistrēšana
Dzimšanas fakta reģistrēšana

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Par bērna piedzimšanu paziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai viena mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas. Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē dzimšanas faktu un izsniedz dzimšanas apliecību.

Reizē ar dzimšanas reģistrāciju tiek deklarēta bērna dzīvesvieta.

Ziņas par bērna māti ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas faktu.

Ziņas par bērna tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

  • laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu, ja bērna māte līdz bērna piedzimšanai ir noslēgusi laulību;
  • paternitātes atzīšanas iesniegumu, ja bērna tēvs un māte nav noslēguši savstarpēju laulību, bet Dzimtsarakstu nodaļā ir iesnieguši kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu;
  • bērna mātes, bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru;
  • laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu, un dokumentu, kas apliecina šīs laulības izbeigšanās pamatu, ja bērna mātes un viņas vīra laulība ir šķirta vai atzīta par neesošu vai laulātais ir miris un no laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu vai laulātā miršanas dienas līdz bērna piedzimšanai nav pagājušas vairāk kā 306 dienas.
  • Ja bērna māte 306 dienu laikā pēc laulības izbeigšanās ir stājusies jaunā laulībā, ziņas par bērna tēvu ieraksta saskaņā ar laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu.
  • Ja bērna māte nav laulībā un līdz dzimšanas fakta reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, dzimšanas reģistrā ieraksta ziņas tikai par viņa māti.

Kopēju paternitātes atzīšanas iesniegumu un citus dokumentus, kas apliecina Civillikumā paredzēto personu piekrišanu paternitātes atzīšanai, bērna vecāki personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei. Paternitātes atzīšanas iesniegumu var iesniegt viens no vecākiem, ja klāt neesošā tēva vai mātes paraksta īstumu paternitātes atzīšanas iesniegumā apliecinājusi dzimtsarakstu iestādes amatpersona, zvērināts notārs, Bāriņtiesa vai karjeras konsulārā amatpersona.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Bērna vecāki vai bērna vecāku rakstiski pilnvarota persona.

 

 Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina bērna dzimšanas faktu, – jāiesniedz oriģināls.

Derīgs dzimšanas fakta paziņotāja personas apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība) – jāuzrāda oriģināls.

Ja dzimšanas fakta paziņotāja norādītā informācija par laulības noslēgšanu vai laulības šķiršanu neatbilst Iedzīvotāju reģistrā iekļautajiem datiem, jāuzrāda iepriekš minēto faktu apliecinošo dokumentu oriģināli.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Civillikums 1.daļa. Ģimenes tiesības.

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.

Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”.

Valsts valodas likums.

Ministru kabineta 02.03.2004. noteikumi Nr. 114 „Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Bezmaksas pakalpojums.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Klātiene –  Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļā (pašvaldības administrācijas ēkā Lēdurgā vai Krimuldas novada pašvaldībā).

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Viena darba diena.

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs