1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Dzimtsarakstu nodaļa
  5. Civilstāvokļa aktu reģistra aktualizēšana (iepriekš izdarīta civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta labošana, papildināšana, anulēšana) un atjaunošana
Civilstāvokļa aktu reģistra aktualizēšana (iepriekš izdarīta civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta labošana, papildināšana, anulēšana) un atjaunošana

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā labo kļūdas un ieraksta trūkstošās vai jaunas ziņas saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja civilstāvokļa akts reģistrēts dzimtsarakstu iestādē, ja ieraksta labošanai vai papildināšanai ir pietiekams pamats un ja nav strīda starp ieinteresētajām personām.

Civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu anulē, pamatojoties uz tiesas spriedumu vai Tieslietu ministrijas lēmumu.

Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrācija.

Pieprasīšanas un saņemšanas process:

Klātiene   –   persona, kura atklāj kļūdas civilstāvokļa dokumentos un vēlas veikt izmaiņas, papildināt civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, vai kuras civilstāvokļa aktu reģistra ieraksti gājuši bojā vai sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu, iesniedz iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā.

Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā labo kļūdas un ieraksta trūkstošās vai jaunas ziņas saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja civilstāvokļa akts reģistrēts dzimtsarakstu iestādē, ja ieraksta labošanai vai papildināšanai ir pietiekams pamats un ja nav strīda starp ieinteresētajām personām.

Ja dzimtsarakstu nodaļai nav pietiekama pamata labot vai papildināt civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu vai starp ieinteresētajām personām ir strīds, vai civilstāvokļa reģistra ieraksts ir izdarīts ārvalstī, civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu labo vai papildina, pamatojoties uz tiesas spriedumu.

Pakalpojuma saņēmējs:

Persona, par kuru attiecīgais civilstāvokļa reģistra ieraksts ir izdarīts, vai tās pilnvarota persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls.

Iesniegums, norādot civilstāvokļa reģistru ieraksta labošanas, papildināšanas, atjaunošanas  vai anulēšanas iemeslu – jāiesniedz oriģināls, aizpilda Dzimtsarakstu nodaļā.

Reģistra izmaiņas pamatojošie dokumenti vai to notariāli apliecinātas kopijas – jāuzrāda oriģināli.

 Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Civillikums 1.daļa. Ģimenes tiesības

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

Administratīvā procesa likums

Ministru kabineta 03.09.2013 noteikumi Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem“.

Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumi Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Valsts nodeva par civilstāvokļa reģistru ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu –  7.00 EUR. (Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumu Nr.906., 8.,9.punktā noteikts, kādos gadījumos no valsts nodevas atbrīvo un to neiekasē).

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Klātiene – Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļā (pašvaldības administrācijas ēkā Lēdurgā vai Krimuldas novada pašvaldībā).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):

Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas Dzimtsarakstu nodaļā.

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs