1. Sākums
 2. Pārvalde
 3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
 4. Dzimtsarakstu nodaļa
 5. Vārda, uzvārda (vārda un uzvārda) un tautības ieraksta maiņa
Vārda, uzvārda (vārda un uzvārda) un tautības ieraksta maiņa

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Tiesisko pamatu personas vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņai noteic Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums.

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iemesli: 

Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt, ja pastāv kāds no šiem iemesliem:

 • vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
 • persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu.  Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
 • persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
 • persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
 • persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
 • personai mainīts dzimums;
 • viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Tautības ierakstu var mainīt pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās (uz vecāku un vecvecāku tautību) vienu reizi.

Pakalpojuma saņēmējs:

Personas, kuras var mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu:

Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt no 15 gadu vecuma:

 • Latvijas Republikas pilsonis;
 • Latvijas Republikas nepilsonis;
 • bezvalstnieks, kuram šis statuss piešķirts Latvijas Republikā.

Jaunākas personas vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt, ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem, vai abi vecāki, ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Tautības ierakstu var mainīt no 15 gadu vecuma:

 • Latvijas Republikas pilsonis;
 • Latvijas Republikas nepilsonis;
 • bezvalstnieks, kuram šis statuss piešķirts Latvijas Republikā;
 • persona, kura Latvijas Republikā uzturas ar derīgu uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, un vēlas iegūt tautību “latvietis” vai “lībietis (līvs)”.

Nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar abu vecāku vai aizbildņu piekrišanu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Persona, kura vēlas mainīt vārdu, uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautības ierakstu, iesniedz personīgi jebkurā dzimtsarakstu nodaļā attiecīgu noteikta parauga iesniegumu, kurā norāda vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) vai tautības ieraksta maiņas iemeslu. Persona, kura atrodas ārvalstī, iesniegumu iesniedz tuvākajā Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs.

Iesniedzot iesniegumu, personai ir jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments.

Nepieciešamie dokumenti vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņai: 

Personai vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iesniegumam ir jāpievieno šādi dokumenti:

 • ja vārdu vai uzvārdu (vārda un uzvārda) maina nepilngadīga persona – vecāku rakstveida piekrišanu. Nav nepieciešama tā vecāka rakstveida piekrišana, kurš notiesāts par tīša smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;
 • ja vārdu vai uzvārdu maina nepilngadīga persona, kura ir aizbildnībā — aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par vārda vai uzvārda maiņas atbilstību bērna interesēm;
 • fotogrāfiju (4,5 x 3,5 cm);
 • ja kāds no civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentiem ir sastādīts ārvalstī, persona, iesniedzot vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iesniegumu, uzrāda ārvalstī izdotos dokumentus (proti, dokumentu par dzimšanu, par laulības noslēgšanu, par nepilngadīgā bērna dzimšanu), kas ir noformēti atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumu Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajai kārtībai vai ar notariāli apliecinātu tulkojumu atbilstoši Valsts valodas likuma 10. panta trešajai daļai;
 • ja vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iemesls ir apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā – argumentētu skaidrojumu, kāpēc esošais vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds) apgrūtina iekļauties sabiedrībā, un kā izvēlētais vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds) veicinās iekļaušanos sabiedrībā;
 • ja vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas iemesls ir personas dzimuma maiņa, jāuzrāda ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdots medicīnas dokumentu, kas apliecina daļēju vai pilnīgu dzimuma maiņu.

Nepieciešamie dokumenti tautības ieraksta maiņai:

Tautības ieraksta maiņas iesniegumam jāpievieno:

 • ja tautības ierakstu maina nepilngadīga persona – vecāku rakstveida piekrišanu;
 • ja tautības ierakstu maina nepilngadīga persona, kura ir aizbildnībā — aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par tautības ieraksta maiņas atbilstību bērna interesēm;
 • ja tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “latvietis” – izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3. grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāka par 75 gadiem, — izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi;
 • ja kāds no civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentiem ir sastādīts ārvalstī, persona, iesniedzot tautības ieraksta maiņas iesniegumu, uzrāda ārvalstī izdotos dokumentus, proti, dzimšanas apliecību, arī tēva vai mātes dzimšanas apliecību vai izrakstu no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumentus, kuri apstiprina šo personu tautību. Dokumentam, kurš izdots ārvalstīs, jāpievieno Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumi Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” vai notariāli apliecināts tulkojums atbilstoši Valsts valodas likuma 10. panta trešajai daļai;
 • ja tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)” – lībiešu (līvu) organizācijas atzinumu par personas etnisko izcelsmi, un ar citiem dokumentiem etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt.

Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņai nepieciešamos dokumentus pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa un Latvijas Republikas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam lēmuma pieņemšanai.

Veidlapas un normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums

Iesnieguma veidlapas paraugu noteic Ministru kabineta 2009. gada 22. septembra noteikumi Nr. 1079 “Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem”

Ja tiek mainīts vārds, jāizvēlas iesnieguma veidlapa Nr. 1.

Ja tiek mainīts uzvārds, jāizvēlas iesnieguma veidlapa Nr. 2.

Ja tiek mainīts vārds un uzvārds, jāizvēlas veidlapa Nr. 3.

Ja tiek mainīts tautības ieraksts, jāizvēlas veidlapa Nr. 4.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Valsts nodeva par vārda maiņu ir 71,14 euro, par uzvārda maiņu – 71,14 euro, par tautības ieraksta maiņu – 71,14 euro (jāsamaksā, iesniedzot iesniegumu).

Valsts nodeva nav jāmaksā:

 • ja viens no nepilngadīgās personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;
 • ja persona pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)”.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Klātiene – Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļā (pašvaldības administrācijas ēkā Lēdurgā).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.

Lēmums adresātam tiek nosūtīts pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi.

Papildu informācija:

Vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņu atsaka, ja:

 • persona ir sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;
 • personas vārda vai uzvārda ieraksta maiņas iemesls neatbilst nevienam no likumā
  uzskaitītajiem iemesliem;
 • persona nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus.

Tautības ieraksta maiņu atsaka, ja:

 • persona pēc pilngadības sasniegšanas tautības ierakstu jau ir mainījusi;
 • dokumenti nepierāda personas radniecības saites un radniecības pakāpi ar personu, kuras tautību vēlas iegūt;
 • persona nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus.

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs