1. Sākums
 2. Atbalsts daudzbērnu ģimenēm Krimuldas novadā
Atbalsts daudzbērnu ģimenēm Krimuldas novadā

Atlaide profesionālās ievirzes izglītības programmām Krimuldas mūzikas un mākslas skolā un Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas un mūzikas skolā

 • No līdzfinansējuma maksas 100% apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvoti bērni no trūcīgas ģimenes pēc trūcīgās ģimenes statusa piešķiršanas likumā noteiktajā kārtībā.
 • Līdzfinansējuma maksa tiek samazināta par 50% par bērniem no maznodrošinātas ģimenes pēc maznodrošinātās ģimenes statusa piešķiršanas likumā noteiktajā kārtībā.
 • Ja skolā no vienas ģimenes vienlaicīgi mācās vairāki bērni, tad pirmais bērns maksā pilnu līdzfinansējuma maksu, otrais 50%, trešais 30%, nākamais bez maksas.

Bērna piedzimšanas pabalsts

 • 350 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu, kura pirmā deklarētā dzīvesvieta ir Krimuldas novadā, pie nosacījuma, ka abu vecāku deklarētā dzīves vieta pēdējos sešus mēnešus pirms konkrētā jaundzimušā bērna dzimšanas brīža ir Krimuldas novads;
 • 175 EUR, ja tikai vienam no jaundzimušā bērna vecākiem deklarētā dzīves vieta pēdējos sešus mēnešus pirms konkrētā bērna dzimšanas brīža ir bijusi Krimuldas novadā;
 • Ja vienam no jaundzimušā bērna vecākiem deklarētā dzīves vieta pēdējos sešus mēnešus pirms konkrētā bērna dzimšanas brīža ir bijusi Krimuldas novadā un otram vecākam deklarētā dzīvesvieta pirms konkrētā bērna dzimšanas brīža ir mazāk nekā sešus mēnešus Krimuldas novadā, tad pabalsts tiek izmaksāts 75 % apmērā no noteiktā pabalsta apmēra par katru jaundzimušo.
 • Ja jaundzimušam bērnam ir reģistrēts tikai viens no vecākiem un tā deklarētā dzīves vieta pēdējos sešus mēnešus pirms konkrētā bērna dzimšanas brīža ir bijusi Krimuldas novadā, pabalstu piešķir pilnā apmērā.

Mācību ekskursijas pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs

 • Mācību ekskursijas Krimuldas novada pašvaldības dibinātajā izglītības iestādēs finansē Krimuldas novada pašvaldība.
 • Krimuldas novada dome piešķir un finansē transportu mācību ekskursijām Latvijas teritorijas robežās vienu reizi mācību gadā katram skolēnam.
 • Krimuldas novada pašvaldība finansē mācību ekskursijas laikā ieejas biļetes izmaksas muzejos, teātros, parkos, kinoteātros u.c. iestādēs līdz EUR 10.00 (desmit eiro) mācību gada laikā katram skolēnam un pavadošajam skolotājam.

Svētku pabalsts

Ziemassvētku pabalstu koncerta un ziemassvētku saldumu paciņu veidā piešķir Krimuldas novadā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem, pamatojoties uz valsts datu reģistros pieejamām ziņām. 

Atbalsta mehānismi (pakalpojumi pieejami Sociālajā dienestā)

Krimuldas novada sociālais dienests piedāvā dažādus seminārus, lai sniegtu atbalstu ģimenēm ar bērniem. Tāpat ikvienam novada iedzīvotājam ir pieejami ģimenes konsultanti, psihologa, logopēda un sociālā pedagoga pakalpojumi.

Aktīvās atpūtas vietas Krimuldas novadā

Ikvienam Krimuldas novada iedzīvotāja bez maksas ir pieejams Lēdurgas Dendroparks, lai pavadītu laiku kvalitatīvi, svaigā gaisā un iegūtu jaunas zināšanas par dabas daudzveidību, iepazītos ar vēstures ekspozīciju parka Administrācijas ēkā. Kubeseles dabas un vēstures takā pieejama vēstures ekspozīcija un labiekārtota pastaiga taka ar kompetenču izglītības ievirzēm.  Katru gadu Krimuldas novada pašvaldība plāno labiekārtot, papildināt piedāvājumu klāstu, lai visos novada ciemos radītu vidi, kas būtu piemērota ģimenēm un bērniem.

Krimuldas Tautas nams

Krimuldas Tautas namā bērnu  amatierkolektīvi – bērnu vokālais ansamblis “Podziņas” un tautisko deju kolektīvs “Krimuldiņa” ikvienam novada bērnam ir bezmaksas. Ansambli un deju kolektīvu ar tērpiem nodrošina Krimuldas novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma atlaide

 • Daudzbērnu ģimenēm 50% atlaide nekustamā īpašuma nodoklim, ja viens no vecākiem ir deklarējis kopā ar vismaz trīs bērniem;
 • Ģimenēm, kurām ir bērns ar invaliditāti 50% apmērā;
 • Maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem 50%.

Ēdināšanas pakalpojumu apmaksāšana pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs Krimuldas novadā

Apmaksātu bērnu ēdināšanu pašvaldības dibinātās pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs, piešķir ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk bērni (t.sk., audžuģimenēm ievietoti un aizbildnībā esoši bērni) līdz astoņpadsmit gadu vecumam vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo profesionālo vai augstāko izglītību. Pirmsskolas izglītības iestādes apmaksājot brokastis, pusdienas, launagu un vispārizglītojošās izglītības iestādes apmaksājot kompleksās pusdienas

Krimuldas vidusskolas peldbaseins

Ģimenēm, uzrādot 3+ karti, vienreizējs peldbaseina kompleksa apmeklējums:

 • 2 pieaugušie un 2 bērni – 12 EUR,
 • 1 pieaugušais un 3 bērni – 10 EUR,
 • 1 pieaugušais un 2 bērni – 9 EUR.

Apmeklējot peldbaseinu, ģimenēm ar pirmsskolas vecuma bērniem, pirmsskolniekiem – ieeja bez maksas.

Novadā deklarētajiem pieaugušajiem vienreizējs peldbaseina kompleksa apmeklējums – 4 EUR (ar 33% atlaidi).

Novada skolēniem vienas reizes apmeklējums 2 EUR (ar 43%  atlaidi). Abonements piecām reizēm – 8 EUR.

Novadniekiem ar III grupas invaliditāti – 2 EUR (ar 50% atlaidi).

Novada cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu, kā arī skolēniem ar invaliditāti vienas reizes apmeklējums –  0,70 EUR (Ar 65% atlaidi). Abonements piecām reizēm – 2,80 EUR.

Lai iepazītos ar visu informāciju detalizēti, aicinām apskatīt Krimuldas novada pašvaldības mājaslapā sadaļu “Saistošie noteikumi”:

 • “Par materiālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā”;
 • “Par Krimuldas novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu līdzfinansējumu”;
 • “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Krimuldas novadā”.

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs