1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Atkārtota izsole nekustamam īpašumam “Zeme pie Sauleskalniem”
Atkārtota izsole nekustamam īpašumam “Zeme pie Sauleskalniem”

Krimuldas novada dome rīko atkārtotu (otro) mutisko izsoli ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Zeme pie Sauleskalniem”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 8068 001 0129, platība 2,33 ha, atsavināšanai.

Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 5 600 EUR.

Izsoles solis – 100 EUR.

Izsole notiks 2020. gada 3. novembrī plkst. 14.00, Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2020. gada 2. novembra plkst. 17.00 jāiesniedz pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu. Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.

 Dalībnieku reģistrācija pie juridiskās nodaļas vadītājas Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020. gada 2. novembra plkst. 17.00.

Nodrošinājuma summa 560 EUR jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799.

Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domē Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv)

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs