1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Atklāta mutiskā izsole dzīvokļa īpašumam Sunīšos, Krimuldas pagasts
Atklāta mutiskā izsole dzīvokļa īpašumam Sunīšos, Krimuldas pagasts

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu “Centrs 33” dz. 2, Sunīšos, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, kadastra Nr. 8068 900 0611, kas sastāv no dzīvokļa  49 m² platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošo  kopīpašuma domājamo daļu 4900/18577 no daudzdzīvokļu mājas.

Objekta nosacītā cena 12 500 EUR

Izsoles solis 100 EUR

Objekta izsole notiks 2019. gada 15.oktobrī plkst. 14.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019. gada 14. oktobra plkst. 17.00.

Nodrošinājuma nauda 1250 EUR (viens tūkstotis divi simti piecdesmit euro) apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr. LV69UNLA0027800130402 A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domes mājas lapā www.krimulda.lv

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs