1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Atklāta mutiskā izsole īpašumam Skolas iela 12, Ragana
Atklāta mutiskā izsole īpašumam Skolas iela 12, Ragana

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  Skolas iela 12, Ragana, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra numurs 8068 007 0820 un kadastra apzīmējums  8068 007 0738, platība 0,5387 ha.

Objekta nosacītā cena 15 500 EUR

Izsoles solis 100 EUR

Objekta izsole notiks 2019.gada 15.oktobrī plkst. 16.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 14.oktobra plkst. 17.00.

Nodrošinājuma nauda 1550 EUR (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit euro) apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv) vai sazinoties pa  tālruni +371 29120085 ar izpilddirektoru Laimoni Ozolu.

 

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs