1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Atklāta mutiskā izsole par īpašumu “Ezerciema skola”, Krimuldas pagastā
Atklāta mutiskā izsole par īpašumu “Ezerciema skola”, Krimuldas pagastā

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Zeme pie Dreimaņiem”, kadastra numurs 8068 002 0224,  ar adresi “Ezerciema skola”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā,, platība 3,93 ha platībā un uz tā esošās pussagruvušās būves.

Objekta nosacītā cena 12 200 EUR

Izsoles solis 100 EUR

Objekta izsole notiks 2019.gada 15.oktobrī plkst.14.30 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 14.oktobra plkst.17:00.

Nodrošinājuma nauda 1220 EUR (viens tūkstotis divi simti divdesmit euro) apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv)

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs