1. Sākums
  2. Izsoles
  3. Atklāta mutiskā izsole par pašvaldībai piederošo īpašumu “Pērles”, Krimuldas pagastā
Atklāta mutiskā izsole par pašvaldībai piederošo īpašumu “Pērles”, Krimuldas pagastā

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Pērles”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra numurs 8068 007 0534, platība 0,25  ha.

Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 950 EUR.  

Izsoles solis – 95 EUR.                       

Izsole notiks 2019. gada 10. decembrī plkst. 14.30 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, līdz 2019. gada 9. decembra plkst. 17.00.

Nodrošinājuma summa 95 EUR (deviņdesmit pieci euro) jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr. LV69UNLA0027800130402 AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr. 90000068799, līdz pieteikuma iesniegšanai.

Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. Pērkot nekustamo īpašumu uz nomaksu, divu nedēļu laikā jāsamaksā avanss 10 procentu apmērā no piedāvātās augstākās summas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā, nomaksas termiņš – viens gads.

Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr. +371 29120085.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes  Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv).

 

 

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs