1. Sākums
  2. Izsoles
  3. Atklāta mutiskā izsole par pašvaldībai piederošu īpašumu “Mežkalni”, Krimuldas pagastā
Atklāta mutiskā izsole par pašvaldībai piederošu īpašumu “Mežkalni”, Krimuldas pagastā

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Mežkalni”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra numurs 8068 002 0142, platība 1,74  ha.

Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2150 EUR.  

Izsoles solis – 200 EUR.                       

Izsole notiks 2019. gada 10. decembrī plkst. 14.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, līdz 2019. gada 9. decembra plkst. 17.00.

Nodrošinājuma summa 215 EUR (divi simti piecpadsmit euro) jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799, līdz pieteikuma iesniegšanai.

Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. Pērkot nekustamo īpašumu uz nomaksu, divu nedēļu laikā jāsamaksā avanss 10 procentu apmērā no piedāvātās augstākās summas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā, nomaksas termiņš – viens gads.

Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr. +371 29120085.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes  Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv)

 

 

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs