1. Sākums
 2. Paziņojumi
 3. Būvvalde informē par būvju nodošanu ekspluatācijā
Būvvalde informē par būvju nodošanu ekspluatācijā

Krimuldas novada būvvalde informē, ka līdz 2022.gada 1.oktobrim ekspluatācijā jānodod visas būves, kuru realizācijai būvatļauja izsniegta līdz 2014.gada 1.oktobrim.

Saskaņā ar Būvniecības likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” , kas stājās spēkā 2014.gada 1.oktobrī,  paredzētais maksimālais būvdarbu veikšanas laiks ir astoņi gadi no atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Noteikumi attiecas uz visiem objektiem, kuriem būvatļauja izsniegta līdz 2014.gada 1.oktobrim un tajā netika norādīts maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš!

Ja līdz 2022.gada 1.oktobrim nav iespējams ēku nodot ekspluatācijā, būvnoteikumi paredz pagarināt būvatļaujas derīguma termiņu arī pēc noteiktā maksimālā būvdarbu veikšanas ilguma.

 Bet tādā gadījumā – ja  tiek pārsniegts maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums, atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības izstrādātajiem saistošajiem noteikumiem īpašniekam ir jāmaksā paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) 3% apmērā līdz brīdim, kad būve tiks nodota ekspluatācijā. Nodoklis ir maksājams no lielākās kadastrālās vērtības: vai nu būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, vai būves kadastrālās vērtības.

Lai objektu nodotu ekspluatācijā, Ministru kabineta noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 167. punktā noteikts,  ka, ierosinot ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, būvvaldē jāiesniedz apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, pievienojot šādus dokumentus:

 • būvprojekta izmainītās daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem, – izmaiņas, kas veiktas autoruzraudzības kārtībā;
 • noteikumu un 166. punktā minēto institūciju atzinumus, – to institūciju atzinumus par ēkas gatavību ekspluatācijai, kuras projektēšanas laikā ir izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, kā arī atsevišķos gadījumos Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinumu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu un Veselības inspekcijas atzinumu;
 • tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;
 • izpildmērījumu plānu, tostarp vertikālo uzmērījumu;
 • būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju, proti, gadījumos, kad būvdarbus veicis būvkomersants;
 • būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi, kad objektā veikta būvuzraudzība, bet savrupmāju gadījumos tas nav nepieciešams;
 • būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam;
 • ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu;
 • ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā (atjaunošanas vai pārbūves gadījumā – ja veikti energoefektivitātes pasākumi).

 

Būvvaldes pakalpojums, pieņemot būvi ekspluatācijā, ir bez maksas, bet jārēķinās ar citu institūciju pakalpojumiem, kas var būt maksas, piemēram, kadastrālās uzmērīšanas lietas saņemšana Valsts zemes dienestā, inženierkomunikāciju atzinumu saņemšana par tīklu gatavību ekspluatācijai u. c., taču to cenas ir jānoskaidro pie konkrētā pakalpojuma sniedzēja.

 

Citi jaunumi Pašvaldība

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs