1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Cirsmu izsole pašvaldības nekustamajā īpašumā “Lauges”, Lēdurgas pagastā
Cirsmu izsole pašvaldības nekustamajā īpašumā “Lauges”, Lēdurgas pagastā

Krimuldas novada dome rīko desmit cirsmu rakstisku izsoli ar augšupejošu soli, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Lauges”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 6656 002 0490, kas tiks izsolītas kā četri atsevišķi objekti:

1.objekts: izcērtamā platība 2,01 ha, kailcirte, nosacītā cena (izsoles sākumcena) bez PVN  18 600 EUR, izsoles minimālais solis 500 EUR,

2.objekts: izcērtamā platība 6,93 ha, kailcirte, nosacītā cena (izsoles sākumcena) bez PVN  79 500 EUR, izsoles minimālais solis 500 EUR,

3.objekts: izcērtamā platība 2,33 ha, kailcirte, nosacītā cena (izsoles sākumcena) bez PVN  29 500 EUR, izsoles minimālais solis 500 EUR,

4.objekts: izcērtamā platība 1,85 ha, kailcirte, nosacītā cena (izsoles sākumcena) bez PVN  10 066 EUR, izsoles minimālais solis 500 EUR.

Izsoles dalībnieki piedāvājumus slēgtā aploksnē ar dalībnieka kontaktinformāciju un atzīmi “Nekustamā īpašuma “Lauges”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, cirsmu rakstiskā izsole. Izsoles objekts Nr. ___. Neatvērt pirms izsoles” var iesniegt līdz 2020.gada 28.septembra plkst. 17.00 Krimuldas novada domes juridiskajā nodaļā, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā.

Nodrošinājuma summa 10% no izsoles objekta nosacītās cenas jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai Krimuldas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB bankā, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799.

Piedāvājumi tiks atvērti 2020.gada 29.septembrī plkst.14.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Piedāvātā augstākā summa par nosolīto objektu jāsamaksā vienas nedēļas laikā, skaitot no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domē,  Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv).

Par cirsmu apskati dabā zvanīt izpilddirektora vietniekam, tālr. +371 29473025.

 

 

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs