1. Sākums
 2. Notikumu kalendārs
Notikumu kalendārs

 • 29
  janvāris
  piektdien
  10:00 - 12:00
  Domes sēde
  Krimuldas Tautas nams

  2021. gada 29.janvārī plkst. 10.00 Krimuldas Tautas nama lielajā zālē  sasaukta

  KRIMULDAS NOVADA DOMES SĒDE Nr. 1

  DARBA KĀRTĪBA:

  1. Izpilddirektora informācija
  1. Par nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Jauntenisītes”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 001 0270, izsoles rezultātu apstiprināšanu (Ziņo: D.Gailīte)
  2. Par Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas – autogreidera NORDVERK 170 HS  izsoles rezultātu apstiprināšanu (Ziņo: D. Gailīte)
  3. Par nekustamā īpašuma “Virzas”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 8068 006 0053, izsoles rezultātu apstiprināšanu(Ziņo: D. Gailīte)
  4. Par nekustamā īpašuma “Karjers Ziedlejās”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 8068 008 0166, izsoles rezultātu apstiprināšanu(Ziņo: D. Gailīte)
  1. Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu – cirsmu  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu (Ziņo: D. Gailīte)
  2. Par grozījumiem 27.11.2020. Krimuldas novada domes lēmumā (protokols Nr.16, 9.p) “Par meža zemes “Mežs pie Brīduļiem”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (Ziņo: D. Gailīte)
  3. Par nekustamā īpašuma  ar nosaukumu  “Zeme pie Austriņiem”, Raganā,  Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā,  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu (Ziņo: D. Gailīte)
  1. Par ceļa posma K-48 “Kapūnas – Priedes – Lauvas” pārbūves priekšlikuma zemes gabalā „Kurmīši”, Krimuldas pagastā publiskās apspriešanas apstiprināšanu ( Ziņo: M. Steķe)
  1. Par atsavināšanas procesa uzsākšanu īpašumam “Lejiņas”, Lēdurgas pagasta Krimuldas novadā (Ziņo: A. Viškere)
  2. Par īpašuma “Mežs pie Līčupēm”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu (Ziņo: A. Viškere)
  3. Par atsavināšanas procesa uzsākšanu īpašumam “Sprīdīši”, Lodē, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā (Ziņo: A. Viškere)
  4. Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2014.gada 31.oktobra lēmumā “Par zemes piekritību  pašvaldībai”,  protokols Nr. 12, 6.p., 2& (Ziņo: A. Viškere)
  5. Par zemes nomas līguma slēgšanu (Ziņo: A. Viškere)
  6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu (Ziņo: A. Viškere)
  7. Par zemes iznomāšanu (Ziņo: A. Viškere)
  8. Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai (Ziņo: A. Viškere)
  9. Par zemes iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām (Ziņo: A. Viškere)
  1. Par īres līgumu pagarināšanu (Ziņo: A. Viškere)
  1. Par atbalstu ēdināšanai Krimuldas novada izglītojamajiem uz attālināto mācību laiku (Ziņo: D. Gailīte)
  1. Par aizdevuma ņemšanu līdzfinansējumam  Krimuldas novada pašvaldības investīciju projektam “ Krimuldas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija” (Ziņo: A. Meistere)
  2. Par naudas balvas piešķiršanu ( Ziņo: A. Meistere)
  3. Par amatalgām (Ziņo: A. Meistere)
  4. Par amatierkolektīvu vadītāju darba samaksu ( Ziņo: A. Meistere)
  1. Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam ( Ziņo: A. Meistere)
  1. Par valsts budžeta  mērķdotācijas sadalījumu Krimuldas novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gada 8 mēnešiem (janvāris-augusts) ( Ziņo: A. Meistere)
  2. Par valsts mērķdotācijas sadali Krimuldas novada māksliniecisko kolektīvu vadītājiem no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam ( Ziņo: A. Meistere)
  1. Par grozījumiem 27.11.2020. Krimuldas novada domes lēmumā “Par līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmām Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs uz ārkārtējās situācijas laiku” (prot. Nr. 16., 16.p.) (Ziņo: D. Gailīte)
  1. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (Ziņo: L. Kestere)
  1. Par atklātu konkursu uz Krimuldas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ezerciems” vadītāja amatu (Ziņo: D.Gailīte)
  1. Par saistošo noteikumu Nr. 17 Grozījumi Krimuldas novada domes 2015. gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā” precizēšanu (Ziņo: G. Diļevka)
  1. Par Krimuldas novada domes 27.11.2020. lēmuma “Par saistošo noteikumu “Grozījumi Krimuldas novada domes 28.04.2014. saistošajos noteikumos Nr. 15 “Krimuldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartes lietošanas noteikumi” izdošanu” atcelšanu (Ziņo: L. Bernarde)
  2. Par Krimuldas novada domes saistošo noteikumu “Par Krimuldas novada domes 2014.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 15 “Krimuldas novada iedzīvotāju identifikācijas kartes lietošanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”” izdošanu (Ziņo: L. Bernarde)
  1. Par noteikumu “Iedzīvotāju identifikācijas karšu “Sigulda Aizrauj” izsniegšanas kārtība” apstiprināšanu (Ziņo: L. Bernarde)
  1. Par Krimuldas novada domes saistošo noteikumu “Par Krimuldas novada domes 2015.gada 31.jūlija saistošo noteikumu Nr. 10 “Par Krimuldas novada zīmola “Teiksmainā Krimulda” izmantošanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu (Ziņo: M. Liepiņa)
  1. Par Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045.gadam izstrādes uzsākšanu (Ziņo: I. Ķerzuma)
  1. Par Krimuldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu (Ziņo: D.Gailīte)
  1. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Siguldas slimnīca” (Ziņo: D. Gailīte)

   

   

   

  Domes priekšsēdētājs                                                                           

  L. Kumskis


   

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs