1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Izsole par pašvaldības kustamo mantu – traktoru T150K
Izsole par pašvaldības kustamo mantu – traktoru T150K

Krimuldas novada dome 2020.gada 19.jūnijā plkst. 10.00 Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, rīko pašvaldības kustamās mantas – traktora T150K, valsts reģistrācijas Nr. T1282LP, 1988. izlaiduma gads, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Ar atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu var iepazīties izsoles noteikumos. Izsoles sākumcena (arī kustamās mantas nosacītā cena) ir 1 300 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro) ieskaitot PVN. Izsoles solis 100 EUR (viens simts euro). Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā pēc izsoles dienas.

Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020.gada 18.jūnija plkst. 17.00 Krimuldas novada domē.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799, nodrošinājums 130 EUR (viens simts trīsdesmit euro) ar maksājuma mērķi “Kustamās mantas – traktora T150K izsoles nodrošinājuma summa”.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.krimulda.lv un Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā. Par izsolāmās kustamās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Krimuldas novada domes izpilddirektora vietnieku, tālr. +371 26514586.

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs