1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Izsole par zemes starpgabalu “Mežs pie Putnusalām”
Izsole par zemes starpgabalu “Mežs pie Putnusalām”

Krimuldas novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu “Mežs pie Putnusalām”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 8068 002 0220, platība 0,92 ha.

Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 11 750 EUR.

Izsoles solis – 200 EUR.

Izsole notiks 2020.gada 7.aprīlī plkst.14.30, Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2020.gada 6.aprīļa plkst.17.00 jāiesniedz pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu.

Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.

 Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020.gada 6.aprīļa plkst.17.00.

Nodrošinājuma summa 1 175 EUR jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402, AS SEB banka, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799, līdz pieteikuma iesniegšanai.

Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. Pērkot nekustamo īpašumu uz nomaksu, divu nedēļu laikā jāsamaksā avanss 10 procentu apmērā no piedāvātās augstākās summas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā, nomaksas termiņš – viens gads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes  Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv)

 

 

 

 

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs