1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Izsoles sludinājums par nekustamo īpašumu “Ozolu iela 2A”, Inciemā
Izsoles sludinājums par nekustamo īpašumu “Ozolu iela 2A”, Inciemā

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Ozolu iela 2A”, Inciemā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra numurs 8068 005 0304, platība 4291 m2.

Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 6 400 EUR.  

Izsoles solis – 100 EUR.                       

Izsole notiks 2020.gada 12.maijā plkst.14.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

PERSONAI, KURAI IR PIRMPIRKUMA TIESĪBAS, līdz 2020.gada 11.maijam iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020.gada 11.maija plkst.17.00.

Nodrošinājuma summa 640 EUR (seši simti četrdesmit euro) jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB banka, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799, līdz pieteikuma iesniegšanai.

Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. Pērkot nekustamo īpašumu uz nomaksu, divu nedēļu laikā jāsamaksā avanss 10 procentu apmērā no piedāvātās augstākās summas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā, nomaksas terminš – viens gads.

Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr.29120085.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes  Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv)

 

 

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs