1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Mutiskā izsole pašvaldības īpašumam “Jaunmiezīši”, Lēdurgas pagastā
Mutiskā izsole pašvaldības īpašumam “Jaunmiezīši”, Lēdurgas pagastā

Krimuldas novada dome izsludina nekustamā īpašuma (starpgabala)  “Jaunmiezīši”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 001 0279, platība 3,3 ha, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli starp zemes starpgabalam piegulošo īpašumu īpašniekiem.

Īpašuma nosacītā cena 14 160 EUR, izsoles solis 100 EUR, izsoles nodrošinājums 1 416 EUR.

Izsole notiks 2021. gada 2. februārī plkst. 15.00, Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Reģistrēšanās izsolei līdz 2021. gada 1. februāra plkst. 17.00. domes Juridiskajā nodaļā Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir starpgabalam piegulošo īpašumu īpašniekiem. Pirmpirkuma tiesīgajām personām pieteikums dalībai izsolē jāpiesaka rakstveidā līdz 2021.gada 1.februāra plkst.17.00.

 Nodrošinājuma summa jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr. 90000068799.

Norēķini par starpgabala pirkumu jāveic trīs mēnešu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr.29120085.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļa vietnē www.krimulda.lv.

 

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs