1. Sākums
  2. Sabiedrības līdzdalība
  3. Norisinājusies ietekmes uz vidi ziņojuma tiešsaistes sabiedriskā apspriešana cūku audzēšanas kompleksam “Rukas”
Norisinājusies ietekmes uz vidi ziņojuma tiešsaistes sabiedriskā apspriešana cūku audzēšanas kompleksam “Rukas”

Paziņojums publicēts 2021. gada 15. februārī Krimuldas novada domes informatīvajā izdevumā “Krimuldas Novada Vēstis” Nr. 2 (581).

Paredzētās darbības nosaukums: dzīvnieku turēšanas vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņas šķirnes cūku audzēšanas kompleksā “Rukas”.

Ierosinātājs: SIA “Ancers” (Reģ. Nr. 40002024037, adrese: Ābeļu iela 4, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169, tālr. 67943426). 

Paredzētās darbības vieta: cūku audzēšanas komplekss “Rukas” Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā (zemes vienībā ar kadastra Nr. 8068 010 0111).

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs 2017. gada 13. janvārī pieņēma lēmumu Nr. 14 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA “Ancers” ierosinātajai darbībai un 2017. gada 27. februārī izsniedza ietekmes uz vidi novērtējuma programmu ziņojuma sagatavošanai. Ziņojums “Dzīvnieku turēšanas vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņas šķirnes cūku audzēšanas kompleksā “Rukas”” sagatavots 2021. gada februārī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. panta nosacījumiem  sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 2021. gada 15. februāra līdz 26. martam. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 2021. gada 3. martā plkst. 17.00.

Sanāksmes laikā tika sniegta prezentācija par paredzēto darbību, kā arī bija iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Sanāksme tika ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācijas) būs pieejama līdz 10. martam SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” un Krimuldas novada pašvaldības tīmekļa vietnēs (www.environment.lv un www.krimulda.lv) – skat. zemāk.

Atbildes uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem par paredzēto darbību, kuri tiks saņemti līdz 10. martam (ieskaitot), tiks sniegtas līdz 12. martam plkst. 20.00. Atbilžu sniegšanas veids tiks norādīts tīmekļa vietnē www.environment.lv un atbildot uz sūtītāju e-pastiem.

Tā kā sanāksme notika attālināti, atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam, attiecīgi arī ar ziņojumu un tā kopsavilkumu no 15. februāra var iepazīties attālināti:

1) Krimuldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.krimulda.lv,

2) ziņojuma sagatavotāja tīmekļa vietnē – www.environment.lv (skat. zemāk),

un pēc iepriekšēja pieraksta klātienē Krimuldas novada pašvaldības telpās (tālr. 67976868; 26515508)  – Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads un būvvaldē (tālr. 67976859; 27737304) – Saules iela 1A, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads.

Problēmu vai neskaidrību gadījumā, kas rodas, meklējot vai iepazīstoties ar informāciju, visi tiek aicināti sazināties ar IVN izstrādātajiem pa tālruni 67242411.

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2021. gada 26. martam var iesniegt SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, sūtot tos uz adresi Vīlandes iela 3-6, Rīga, Latvija LV-1010 (elektroniskā pasta adrese: komplekss@environment.lv), un Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv).

IVN Ziņojums

Ziņojuma kopsavilkums

Pielikumi:

1. pielikums. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 14 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”,

2. pielikums. Vides pārraudzības valsts biroja programma ietekmes uz vidi novērtējumam dzīvnieku turēšanas vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņu plānotajai veikšanai šķirnes cūku audzēšanas kompleksā “Rukas” Krimuldas pagastā Krimuldas novadā,

3. pielikums. Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldes 2020. gada 26. novembra vēstule Nr. 2.4/4916/VI/2020,

4. pielikums. Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvaldes 2017. gada 21. decembra vēstule Nr. 8.5-20/2822,

5. pielikums. SIA “Vides Audits” 2020. gada 3. septembra testēšanas pārskats Nr. 3776‑27.08‑20,

6. pielikums. Piesārņojošo vielu fona koncentrācijas,

7. pielikums. Emisijas avotu fizikālie parametri – esošā situācija,

8. pielikums. Krimuldas novada domes 2017. gada 13. janvāra vēstule Nr. 9-9/175,

9. pielikums. SIA “Venteko” 2020. gada novembra pārskats par gruntsūdens un augsnes kvalitāti 2020. gadā,

10. pielikums. Emisijas avotu fizikālie parametri – paredzētā darbība,

11. pielikums. VSIA “Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” izziņa,

12. pielikums. Ventilatoru tehniskā pase,

13. pielikums. ADMS ievaddati (elektroniskā veidā),

14. pielikums. IMMI ievaddati (elektroniskā veidā).

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs