1. Sākums
 2. Paziņojumi
 3. Noslēdzies Krimuldas novada pašvaldības 2017.–2021. gada deputātu sasaukuma darba cēliens
Noslēdzies Krimuldas novada pašvaldības 2017.–2021. gada deputātu sasaukuma darba cēliens

2021. gada 18. jūnijā notika Krimuldas novada pašvaldības 2017. – 2021. gada deputātu sasaukuma domes pēdējā sēdē. 2017. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlēti 15 deputāti un līdz sasaukuma beigām deputāta pienākumus veica: Zane Berdinska, Nauris Bokšs, Artūrs Caucis, Jānis Eisaks, Erlends Eisaks, Edgars Garbranovs, Ingus Kauliņš, Jānis Krieviņš, Linards Kumskis, Gatis Megris, Ance Pētersone, Juris Salmiņš, Zane Segliņa, Ziedonis Skrivļa, Mārtiņš Zemītis. Domes priekšsēdētājs: L. Kumskis, priekšsēdētāja vietnieks: A. Caucis.

Kā nosaka “Likums par pašvaldībām”, domes darbs notiek sēdēs un pastāvīgajās komitejās. Krimuldas novada domē darbojās četras patstāvīgās komitejas: Attīstības komiteja (priekšsēdētājs: L. Kumskis, notikušas 52 sēdes), Finanšu komiteja (priekšsēdētājs: L. Kumskis, notikušas 48 sēdes), Izglītības, kultūras un sporta komiteja (priekšsēdētāja A. Pētersone, notikušas 49 sēdes), Sociālo jautājumu komiteja (priekšsēdētājs: J. Salmiņš, notikušas 39 sēdes).

Domes un domes komiteju sēdes notiek reizi mēnesī, vai biežāk nepieciešamības gadījumā, četru gadu laikā notikušas 57 domes sēdes (48 kārtējās, 9 ārkārtas), izskatīti 1219 lēmumprojekti. Visās domes sēdēs nodrošināts kvorums – no 15 deputātiem sēdēs piedalījušies vidēji 13 deputāti.

Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L. Kumskis: “Darba cēliena noslēgumā vēlos teikt paldies iedzīvotājiem par uzticēto atbildību, pašvaldības, pašvaldības iestāžu – skolu, bērnudārzu, kultūras kolektīvu u.c. darbiniekiem par pašaizliedzīgu ikdienas darbu, pašvaldības deputātiem par sadarbību, atbalstu un aktīvu diskusiju. Priecājos, ka vairums lēmumu pieņemti vienprātīgi. Lai ikvienam lielāko prieku rada paveiktais!

Darbs pašvaldībā aptver plašu jomu loku, novada attīstība ir nepārtraukts, nebeidzams process. Arvien jaunas ieceres, izaugsme būs vienmēr, ceram, ka uzticētajos četros gados esam turpinājuši godam lolot vietas – Krimuldas un Lēdurgas pagasta vārdu un īstenot mums – iedzīvotājiem svarīgas idejas un darbus.

Ar gaišu, atvērtu prātu un aicinājumu strādāt kopā, lūkojamies uz nākamo darba cēlienu jaunajā Siguldas novadā – veidosim to vienotu, līdzsvaroti attīstītu, ar rosīgām teritorijām, radošu kultūras dzīvi un vērtību apzināšanos, konkurētspējīgu izglītību, sakārtotiem ceļiem un ielām, aktīvu sporta jomu, veicinot sadarbības un uzticības gaisotni.”

Piedāvājam nelielu atskaiti.

 

VIDE UN INFRASTRUKTŪRA

 • Atjaunoti grants ceļi vairāk nekā 40 km garumā.
 • Uzstādītas vairāk nekā 100 jaunas lampas Lēdurgas, Raganas, Sunīšu, Inciema, Turaidas ielu un parku apgaismošanai.
 • Uzsākta daudzdzīvokļu māju labiekārtošanas projektu līdzfinansēšana iedzīvotājiem. Organizētas konferences iedzīvotājiem par namu apsaimniekošanu, dūmu detektoriem u.c. jautājumiem.
 • Izstrādāts Reģu pļavas Raganā attīstības projekts, paredzot brīvdabas estrādes izbūvi, izzinošas takas izveidi u.c. Sākti labiekārtošanas darbi – uzstādīts karoga masts lielformāta karogam, ierīkots elektrības pieslēgums, izbūvēta gājēju ietve.
 • Lēdurgā izbūvēta bruģēta gājēju ietve un apgaismojums, izveidojot vēstures izziņas maršrutu “Lapu upe Lēdurga”.
 • Atjaunota Inciema estrāde, labiekārtots parks ar gājēju ietvēm, apgaismojumu, videonovērošanu.
 • Piesaistot Vides aizsardzības fonda finansējumu, labiekārtots Lēdurgas Dendroparks ar horoskopu apli, spēka taku, apgaismojumu u.c.
 • Piesaistot Vides aizsardzības fonda finansējumu, labiekārtota Kubeseles dabas un vēstures taka ar izglītojošiem stendiem, gājēju tiltiem, norādēm.
 • Siltināta Krimuldas Tautas nama fasāde, uzstādīti saules enerģijas paneļi.
 • Renovēta notekūdeņu attīrīšanas sistēma Lodē un Sunīšos.
 • Iegādāta Sunīšu ciema zeme. Pabeigta Inciema un Sunīšu ciema teritoriju detālplānojumu izstrāde – pamats tālākai attīstībai.
 • Ik gadu organizēta lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija. Izbūvēti pazemes konteineri Raganā, sākta projektēšana Sunīšu un Turaidas ciemam.
 • Uzstādīts lielformāta karogs Reģu kalnā un karogu masti Inciemā pie parka un Lēdurgā pie bērnudārza.
 • Izbūvēta autostāvvieta un gājēju ietve, atjaunots asfalta segums pie doktorāta Raganā.
 • Par pašvaldības finansējumu pie valsts autoceļiem uzstādītas nojumes autobusu pieturās Lēdurgā, Raganā, Sunīšos, kā arī izveidots apgaismojums gājēju drošībai Sunīšos.
 • Siltināta Inciema torņa ēkas fasāde.

 • Atjaunota katlumājas fasāde Turaidā. Atbalstīta iedzīvotāju iniciatīva daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai.
 • Pabeigta visu novada kapsētu digitalizācija, iespēja iepazīties www.cemety.lv. Atjaunota Turaidas kapu kapliča.
 • Sākta dzeramā ūdens tīkla sakārtošana Lodē.
 • Satiksmes drošības uzlabošanai uzstādīti “gulošie policisti” Raganā un Inciemā.
 • Sadarbībā ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” un Turaidas muzejrezervātu uzsākta Turaidas stāvlaukuma, ceļa posma Sigulda–Turaida asfalta seguma pārbūve un jauna gājēju celiņa būvniecība.
 • Ierīkota un modernizēta ugunsgrēka atklāšanas signalizācija Inciema torņa, Krimuldas doktorāta, Krimuldas Tautas nama un Lēdurgas kultūras nama ēkā.

IZGLĪTĪBA

 • Visas novada izglītības iestādes akreditētas uz maksimālo termiņu – sešiem gadiem, tādējādi apliecinot izglītības kvalitāti.
 • Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, sākta projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošana Krimuldas vidusskolā un Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā, dodot iespēju skolēniem apgūt robotiku, video un citas tehnoloģijas.
 • Bērnudārzos ieviests elektroniskais žurnāls. Ieviesta elektroniskā pieteikšanās bērnudārzu rindā.
 • Līdzfinansēts projekts “Sporto visa klase” abās skolās.
 • Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā Krimuldas vidusskola 2018. gadā ir starp 20 labākajām. Skola iegūst pedagogam draudzīgākās izglītības iestādes statusu.
 • Izveidota jauna Lēdurgas pamatskolas mājaslapa internetā.
 • Paaugstināta gājēju drošība pie bērnudārza “Krimulda” – jauns asfalta segums stāvvietā, apgaismojums, mainīta satiksmes organizācija.
 • Tiek nodrošinātas vietas visiem bērniem pašvaldības bērnudārzos. Atvērta jauna grupa bērnudārzā “Krimulda”.
 • Līdzfinansēta iespēja piedalīties starptautiskos festivālos un plenēros novada mākslas un mūzikas skolu audzēkņiem.
 • Līdzfinansēta dalība pašvaldības nometnēs “Izzini teiksmaino Krimuldas novadu”, mākslas un mūzikas nometnes novada skolēniem.
 • Ik gadu organizētas “Ēnu dienas”, dodot skolēniem iespēju izzināt pašvaldības darbu.
 • Izstrādāts tehniskais projekts jaunas katlumājas izbūvei Lēdurgas pamatskolā.
 • Finansēts telpu kosmētiskais remonts un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iegāde izglītības iestādēs.

KULTŪRA

 • Atbalstīta novadnieku grāmatu izdošana: Ritas Bērziņas “Pārdomu vējš”, Ernesta Pūces “Vecā riteņbraucēja stāsti” un citas.
 • Nodrošināta iespēja popularizēt kultūras tradīcijas ārpus valsts teritorijas novada koriem, deju kolektīviem, līdzfinansējot dalību festivālos.
 • Uzsākta tradīcija veidot svētku noformējumu visās apdzīvotajās vietās Ziemassvētkos, Lieldienās, Jāņos un citos valsts svētkos.
 • Notiek rakstnieka Anšlava Eglīša ekspozīcijas iekārtošana, izveidojot bibliotēku, digitālo ekspozīciju, parku, grāmatu, mājaslapu.

 • Atklāts festivāls “Latvijas goda aplis” Latvijas simtgadei.
 • Sadarbībā ar Turaidas muzejrezervātu atklāta skulptūru kompozīcija “Trīs mūzas” pie Krimuldas Tautas nama.
 • Atklātas jaunas telpas tautas lietišķās mākslas studijai “Krimulda” Raganā.
 • Sākta jaunas katlumājas izbūve Lēdurgas kultūras namā.
 • Popularizēta novada vēsture un kultūra, uzņemot videoraidījumus, piemēram, par novada dievnamiem, jauniešu orķestri.
 • Ik gadu Lēdurgas Dendroparkā organizēti gadskārtu pasākumi.
 • Organizēti svētki “Krimuldas novadam – 10”.

SPORTS

 • Ar pašvaldības atbalstu novadā norisinās pasaules čempionāts orientēšanās sportā un taku skrējienu seriāla “Stirnu buks” Krimuldas posms.
 • Labiekārtoti sporta laukumi Raganā, Lēdurgā, Inciemā, Lodē, uzstādot basketbola grozus, futbola vārtus, āra trenažierus un citas iekārtas.
 • Izbūvēta velotrase pie Krimuldas vidusskolas Raganā, sākta stadiona renovācija.

 • Izveidota disku golfa trase Lēdurgas Dendroparkā.
 • Īstenota Krimuldas vidusskolas peldbaseina ēkas fasādes siltināšana un energoefektivitātes paaugstināšana, veikta baseina rekonstrukcija.
 • Ik gadu organizēti Latvijas čempionāta posmi pauerliftingā un ārmreslingā.
 • Labiekārtota sporta un atpūtas vieta, rotaļlaukums Lodes parkā.
 • Sniegts atbalsts par sasniegumiem sportā, īpaši jauniešiem.
 • Atbalstīta kalnu divriteņu individuālo sacensību norise Krimuldā.

PALĪDZĪBA UN VESELĪBA

 • Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, uzsākts projekts veselības veicināšanai, dodot iespēju iedzīvotājiem piedalīties bezmaksas meistarklasēs, nūjošanas, vingrošanas u.c. aktivitātēs.
 • Covid-19 pandēmijas laikā esam atbalstījuši ar pārtikas pakām maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu skolēnus, kā arī 1.–4. klašu skolēnus, nodrošinājuši ar pabalstiem krīzes situācijās nonākušos un atvieglojuši nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtību.
 • Ik gadu piešķiram pabalstus veselības uzlabošanai noteiktām mērķgrupām – cilvēkiem ar invaliditāti un politiski represētajiem, kā arī senioriem no 70 gadu vecuma apaļās dzīves jubilejās.
 • Sadarbojamies ar biedrību “Cerību spārni”, sniedzot pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti.
 • Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, sākti dienas centra iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām būvdarbi Raganā.
 • Paplašināts sociālo pakalpojumu loks, piemēram, aprūpes mājās pakalpojums, iekārtotas Sociālā dienesta telpas Inciemā, izveidojot dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu, top Sunīšos.
 • Piešķirts 350 eiro atbalsts vecākiem par jaundzimušo.
 • Nodrošinātas brīvpusdienas skolās un bērnudārzos daudzbērnu, maznodrošinātu un trūcīgu ģimeņu bērniem.
 • Rekonstruēta apkures sistēma veselības punktā Inciemā.

PAŠVALDĪBAS DARBS, SADARBĪBA AR IEDZĪVOTĀJIEM

 • Izveidots novada tūrisma zīmols “Teiksmainais Krimuldas novads”.
 • Uzlabota informācijas pieejamība un saziņa ar iedzīvotājiem – izveidota jauna mājaslapa pašvaldībai, izglītības iestādēm, Lēdurgas Dendroparkam, aktīvi darbojas pašvaldības sociālie tīkli.
 • Ik gadu tiek atbalstīti nevalstisko organizāciju projekti.
 • Ik gadu organizēts konkurss novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem “Skaistākais Ziemassvētku noformējums”.
 • Atbalstītas novada senioru un biedrību aktivitātes, piemēram, biedrība “Kamolītis”.
 • Labiekārtotas telpas Inciema torņa ēkā – kopienas centram un sociālajam dienestam.
 • Sākta kopienas centra būvniecība Sunīšos.
 • Kopta tradīcija jaundzimušo godināšanai – organizēts pasākums “Pulkā nāc!”.
 • Sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību ieviesta novada iedzīvotāja ID kartes priekšrocību programma.
 • Līdzfinansēta Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības darbība.
 • Skolu jaunieši iesaistīti ikgadējā budžeta un attīstības plānošanā.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

 • Īstenots meliorācijas sistēmu sakārtošanas projekts, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu.
 • Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, sakārtoti grants ceļi vairāk nekā 12 km garumā uzņēmējdarbības atbalstam.

 • Krimuldas novads iestājies Vidzemes Tūrisma asociācijā.
 • Uzstādīti stendi ar novada karti tūristiem.
 • Piedaloties izstādē “Balttour”, popularizēti novada uzņēmēji un tūrisms, Lēdurgas dendroparks popularizējis savu darbību starptautiskā projektā “Dārza pērles”.
 • Lai veicinātu interesi par uzņēmējdarbību, nodrošināts karjeras konsultants abās skolās.
 • Līdzfinansēts skolēnu vasaras nodarbinātības projekts.
 • Finansētas programmas “Uzņēmējdarbības pamati vidusskolēniem” un “Projektu pamati vidusskolēniem” Krimuldas vidusskolā.
 • Atjaunots asfalta segums pie Eikažiem un uz Austriņiem, veicinot uzņēmējdarbību.
 • Sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību īstenots projekts “Māmiņa. Krimuldiete. Uzņēmēja”.

Citi jaunumi Pašvaldība

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs