1. Sākums
  2. Izglītība
  3. Noslēgusies Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas akreditācija
Noslēgusies Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas akreditācija

Šī gada rudenī Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā (MMS) norisinājās akreditācija. Akreditācijas laikā izglītības eksperti – skolu pedagogi, direktori un augstskolu mācībspēki analizēja iestādes darbu un izaugsmes iespējas. Akreditācijas komisija Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas īstenoto izglītības programmu  kvalitāti novērtēja atzinīgi un tika saņemta akreditāciju uz sešiem gadiem, kas ir augstākais vērtējums.

Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas Direktors Aivars Bunķis: “Pateicos visiem pedagogiem, kuri ik viens ir ieguldījuši daudz darba audzēkņos gan vasaras nometņu laikā, gan ikdienas darbā. Prieks par novada deputātiem, kuri ir saprotoši un atbalsta visus Krimuldas MMS pasākumus.”

Skolas absolvente Dace Ignatova: “Koncerts, ko veltījām akreditācijas komisijai, sevī ietvēra visas mūzikas un mākslas skolas nozares: mūziku, vizuālo mākslu un deju. Kopīgi veidojot uzvedumu, tika iegūta vērtīga pieredze, sastrādājoties kā dejotājiem ar orķestri, tā māksliniekiem ar orķestri. Kā šīs skolas absolvente secinu, ka pieredze, ko gūstu muzicējot, ir neizmērojama. Mēs iemācāmies būt ne tikai katrs pats par sevi, bet būt kopā kā viens veselums. Šeit vienmēr var sagaidīt ko jaunu un radošu. Un tas veido aizraujošu mācību procesu.”

Domes priekšsēdētājs Linards Kumskis: “Pateicamies visām iesaistītajām pusēm, īpaši iestādes darbiniekiem, skolēniem un vecākiem par ieguldīto darbu un augsto kvalitāti! Prieks, ka kultūrizglītības un mākslas joma pašvaldībā ir plaši atbalstīta un attīstīta. Kad runā māksla un kultūra, tad kari un nesaskaņas klusē. Kvalitatīva izglītība ir labākā investīcija nākotnē.”

Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Ance Pētersone: “Sasniegtais rezultāts ir izcils, jo tikai pirms gada tika pārņemta arī Lēdurgas mūzikas skolas daļa, kas saistīta ar liela apjoma dokumentācijas kārtošanu. Lai gan redzam, ka rezultāts ir, šobrīd uztrauc paredzamā novadu reforma, kas var kavēt profesionālās ievirzes skolu attīstību Krimuldas pusē”.

Krimuldas MMS ir profesionālās izglītības iestāde, kas darbojas no 1989. gada un piedāvā šādas programmas: vizuāli plastiskā māksla, dejas pamati, vijoļspēle, čella spēle, klavierspēle, akordeona spēle, sitaminstrumentu spēle, eifonija spēle, fagota spēle, flautas spēle, klarnetes spēle, mežraga spēle, saksofona spēle, trombona spēle, trompetes spēle, tubas spēle. 2019./20. m.g. iestādē mācās 160 audzēkņi.

Daudzi Krimuldas MMS esošie un bijušie audzēkņi piedalās Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskajā orķestrī. Piedāvājam ieskatu orķestra koncertā ierakstā:

Izglītības iestāžu novērtēšanas un akreditācijas kārtību nosaka Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr. 831 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”. Maksimālais izglītības programmas akreditācijas ilgums ir seši gadi. Šādu termiņu iestāde saņem, ja visos iestādes vērtēšanas kritērijos – mācību saturs, mācīšana un mācīšanās, izglītojamo sasniegumi,  atbalsts izglītojamiem, izglītības iestādes vide, izglītības iestādes resursi, izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana saņemts augsts novērtējums.

Pēdējos gados augstāko akreditācijas novērtējumu saņēmušas arī Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola un Krimuldas vidusskola.

Citi jaunumi Kultūra

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs