1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Bāriņtiesa
  5. Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana, pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana un prasības celšana tiesā par bērna aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem
Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana, pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana un prasības celšana tiesā par bērna aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem

Pakalpojuma apraksts

1. Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, ja:
1.1. ir faktiski šķēršļi, kas liedz vecākam iespēju aprūpēt bērnu;
1.2. bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos vecāka vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ);
1.3. vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;
1.4. vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai, izņemot gadījumu, kad viņš kā laulātais ir devis piekrišanu tam, ka bērnu adoptē otrs laulātais;
1.5. konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vecāka vardarbību pret bērnu.
Bāriņtiesa, pieņemot lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, rakstveidā informē viņu:
1) par pienākumu sadarboties ar savas dzīvesvietas pašvaldības sociālo dienestu un citām institūcijām un personām, lai sekmētu bērna atgriešanos ģimenē;
2) par pienākumu maksāt par bērnam sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu;
3) par tiesībām saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, ja vecāks atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem šīs palīdzības saņemšanas nosacījumiem.
2. Bāriņtiesa lemj par pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vecākam, ņemot vērā bērna intereses, ja bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas iemesli ir zuduši.
3. Bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā (prasības celšanu tiesā) aizgādības tiesību atņemšanai vecākam, ja:
3.1. viņa vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ) ir apdraudēta bērna veselība vai dzīvība;
3.2. vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību.

Pakalpojuma maksa – nav

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Administratīvo lietu par aizgādības tiesību pārtraukšanu vai pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vecākam, bāriņtiesa ierosina:

1.1. uz viena vecāka iesnieguma pamata;
1.2. uz iestādes iniciatīvas pamata;
1.3. uz citas institūcijas ziņojuma pamata.
Administratīvo lietu par prasības celšanu tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem, bāriņtiesa ierosina:
2.1. uz bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata;
2.2. uz iestādes iniciatīvas pamata;
2.3. uz citas institūcijas ziņojuma pamata.

Atgādinājums

Lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atjaunošanu vecākiem un par prasības celšanu tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem, pieņem bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā ir deklarēta bērna vecāku dzīvesvieta, ja bērna vecākiem nav deklarētas dzīvesvietas, lēmumu pieņem bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā bērna vecāki faktiski dzīvo. Ja bērna vecākiem nav deklarētas dzīvesvietas, lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atjaunošanu pieņem tā bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā bērna vecāki faktiski dzīvo. Ja lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu izskatīšanas gaitā mainās personas deklarētā dzīvesvieta, lēmumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu pieņem tā bāriņtiesa, kura lietu uzsākusi.
Pārtrauktās aizgādības tiesības vecākam atjauno, kad bāriņtiesa atzīst, ka vairs nepastāv aizgādības tiesību pārtraukšanas apstākļi.
Ja gada laikā no aizgādības tiesību pārtraukšanas nav iespējams tās atjaunot, bāriņtiesa lemj par prasības celšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai, izņemot gadījumu, kad aizgādības tiesības nevar atjaunot no vecāka neatkarīgu apstākļu dēļ. Bāriņtiesai ir tiesības lemt par prasības celšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai pirms minētā termiņa, ja tas ir bērna interesēs.

Sagatavojot lietu par pārtraukto bērna aizgādības tiesību atjaunošanu vai par prasības celšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai vecākam, bāriņtiesa:

4.1. noskaidro, vai ir zuduši iemesli, kuru dēļ vecākam tika pārtrauktas bērna aizgādības tiesības;
4.2. pieprasa vecāka dzīvesvietas sociālajam dienestam atzinumu par iespējām bērnam atgriezties vecāka aizgādībā;
4.3. pieprasa no audžuģimenes, aizbildņa vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas informāciju par bērna un vecāka saskarsmi, garīgo un materiālo atbalstu bērna audzināšanā ārpusģimenes aprūpes laikā;
4.4. pieprasa citu informāciju, kas nepieciešama, lai pieņemtu pamatotu lēmumu.
Bāriņtiesas lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu, pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu, un prasības celšanu tiesā stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību

Brīdinājums

Ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē vai citādi atklājas, ka bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, kā arī tad, ja bērna turpmākā atrašanās ģimenē var apdraudēt viņa veselību vai dzīvību, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis vienpersoniski pieņem lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem. Minētajos gadījumos bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis nogādā bērnu audžuģimenē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, slimnīcā vai citos drošos apstākļos.
Ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc vienpersoniska lēmuma pieņemšanas bāriņtiesa sasauc sēdi, lai lemtu par pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu bērna vecākiem. Bāriņtiesa lemj par ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu bērnam citā ģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja nav iespējams bērna vecākiem atjaunot pārtrauktās aizgādības tiesības.

Kontaktinformācija

Krimuldas novada Bāriņtiesa, Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144, tālr. +371 67976857, +371 27737307

e-pasts: barintiesa@krimulda.lv

Apmeklētājus pieņem: 

Pirmdienās: 8.30-12.00 un 13.30-18.00

Ceturtdienās: 9.00-12.00 un 13.30-18.00

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs