1. Sākums
 2. Pārvalde
 3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
 4. Bāriņtiesa
 5. Mantisko interešu aizsardzība
Mantisko interešu aizsardzība

Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantiskās intereses lemj par:

 • Atļauju pieņemt vai atraidīt bērna/rīcībnespējīgas personas vārdā viņam piekritušo mantojumu.
 • Par bērnam/rīcībnespējīgajai personai piederošas mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē.
 • Par mantojuma sadalīšanu, bērna/rīcībnespējīgas personas mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 10000 latu) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām.
 • Īpašuma iegūšanu bērnam/rīcībnespējīgajai personai.
 • Ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.
 • Lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi.
 • Par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm un veic citus mantisko interešu aizsardzības pasākumus.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti (atkarībā no izskatāmā jautājuma):

 • Aizbildņa (vecāku), aizgādņa iesniegums – oriģināls.
 • Bērna dzimšanas apliecība – kopija.
 • Miršanas apliecība – kopija.
 • Mantojuma saraksts – kopija.
 • Mantojuma apliecība – kopija.
 • Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments – kopija.
 • Izziņa par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumu apmaksu – kopija.
 • Izziņa par nekustamā īpašuma un mājokļa nodokļu apmaksu – kopija.
 • Darījuma līguma projekts.
 • Nekustamā īpašuma novērtējums – kopija.
 • Kredītiestādes izziņa – kopija u.c.

Pakalpojuma maksa – nav

Kontaktinformācija:

Krimuldas novada Bāriņtiesa,

Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag.,

Krimuldas nov., LV-2144,

tālr. +371 67976857,  +371 27737307

e-pasts: barintiesa@krimulda.lv

Apmeklētājus pieņem:

Pirmdienās: 8.30-12.00 un 13.30-18.00

Ceturtdienās: 9.00-12.00 un 13.30-18.00

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

28.01.1937. likums “Civillikums. Pirmā daļa. ĢIMENES TIESĪBAS” – http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223#40599 http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223#35465 http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223#35559

Bāriņtiesu likums – http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369#52639

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs