1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Būvvalde
  5. Būvniecība
  6. Nekustamais īpašums
  7. Zemes vienības sadalīšana, izstrādājot zemes ierīcības projektu un zemes ierīcības projekta apstiprināšana
Zemes vienības sadalīšana, izstrādājot zemes ierīcības projektu un zemes ierīcības projekta apstiprināšana

Pakalpojuma nosaukums

Zemes vienības sadalīšana, izstrādājot zemes ierīcības projektu un zemes ierīcības projekta apstiprināšana

Pakalpojuma apraksts

Zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību sadalīšanai vai starpgabalu likvidēšanai, vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas.

Būvvalde izsniedz nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei. Pēc lēmuma saņemšanas persona var griezties pie sertificēta mērnieka un pasūtīt zemes ierīcības projekta izstrādi. Būvvalde pieņem lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.

Pieprasīšanas un saņemšanas process

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu zemes ierīcības projekta izstrādei, grafisko priekšlikumu, priekšlikumu par nosaukuma (adreses) piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa priekšlikumu.

  • klātiene;
  • pasts;
  • e-pasts – ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar elektronisko parakstu, drošu laika zīmogu.

Pakalpojuma maksa

Nav.

Kontaktinformācija un saņemšanas vieta

Krimuldas novada būvvalde

Saules iela 1A, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov.

buvvalde@krimulda.lv, 27737304, 67976859

Veidlapas un normatīvie akti

Iesniegums

Zemes ierīcības likums

Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumi Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi

Aizsargjoslu likums

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas kārtība

2016.gada 29.jūlija Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr.5”Krimuldas novada teritorijas plānojuma no 2016.gada grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

Izpildes termiņš

Viena mēneša laikā.

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs