1. Sākums
 2. Pārvalde
 3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
 4. Sociālais dienests
 5. Aprūpe mājās
Aprūpe mājās

Pakalpojuma īss apraksts

Sociālā aprūpe mājās -pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai pieaugušām personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ (slimības, vecuma) nevar sevi aprūpēt.

 

Atbildīgā iestāde

Krimuldas novada Sociālais dienests.

 

Pakalpojuma saņēmēji

 • Iedzīvotāji, kuri dzīvesvietu deklarējuši Krimuldas novadā.
 • Pakalpojums tiek nodrošināts trūcīgiem vai maznodrošinātiem pensionāriem vai personām ar invaliditāti.

Pakalpojums netiek nodrošināts:

 •     personām, kuras ir noslēgušas uztura līgumu, kurā uztura devēja pienākums  ir nodrošināt aprūpi,
 •     personām, kuras slimo ar tuberkulozi atklātā formā un bīstamām infekcijas slimībām vai jebkādi apdraud pakalpojuma sniedzēja drošību,
 •     ja aprūpi spēj nodrošināt apgādnieki vai citi ģimenes locekļi.

 

Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti

Sociālajā dienestā jāiesniedz:

 •         personas iesniegums, kurā pamatota problēma un vēlamais risinājums,
 •         ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli un pakalpojuma nepieciešamību un kontrindikāciju neesamību,
 •         invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija (personai ar invaliditāti).

Pēc dokumentu saņemšanas sociālais darbinieks apseko personu dzīvesvietā, nosaka personas individuālās vajadzības aizpildot personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti un sastāda „Aprūpes mājās” novērtēšanas karti.

Pakalpojums tiek sniegts vienu reizi nedēļā vai divas reizes nedēļā, atkarībā no sociālā darbinieka izvērtējuma.

 

Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums; 21.04.2008. MK noteikumi Nr. 288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”; 03.06.2003. Ministru kabineta noteikumi Nr. 338 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”; 27.05.2003. MK noteikumi Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta“; Krimuldas novada domes saistošie 28.02.2014. noteikumi Nr. 6 „Par pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Krimuldas novadā”.

 

Maksa par pakalpojumu

Atbilstoši Krimuldas novada domes saistošajiem 28.02.2014. noteikumiem Nr.6 „Par pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Krimuldas novadā”.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš    

 • Pastāvīga aprūpe – pārskata reizi gadā,
 • Pagaidu aprūpe – pārskata, ja izmainās personas veselības stāvoklis.

 

Speciālās veidlapas

Nav.

 

Kontaktpersona un kontaktinformācija

Krimuldas novada Sociālais dienests:

Ragana – Saules iela 1c, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144, Raganā tālr. 67976870, 27737306

Lēdurga – Em. Melngaiļa iela 2, Lēdurgas pagasts, tālr. 64023084,27787748

Inciems – A. Eglīša ielā 5,tālr. 67957729

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs