1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Sociālais dienests
  5. Sociālās aprūpes pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā par pašvaldības līdzekļiem
Sociālās aprūpes pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā par pašvaldības līdzekļiem

Pakalpojuma īss apraksts

Pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā ir pakalpojums, kuru var saņemt pansionātā. Pakalpojums paredzēts pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ un kurām ir nepieciešama pastāvīga uzraudzība un aprūpe institūcijā. Sociālā aprūpe institūcijā personām,  kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj sevi aprūpēt. Aprūpe institūcijā nodrošina personai mājokli, ēdināšanu, sociālo rehabilitāciju un veselības aprūpi.

 

Atbildīgā iestāde

Krimuldas novada Sociālais dienests.

 

Pakalpojuma saņēmēji

Iedzīvotāji, kuri dzīvesvietu deklarējuši Krimuldas novadā.

 

Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti

Sociālajā dienestā jāiesniedz:

  • personas  iesniegums, kurā pamatota problēma un vēlamais risinājums,
  • iztikas līdzekļu deklarācija,
  • ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli un pakalpojuma nepieciešamību un kontrindikāciju neesamību,
  • psihiatra izziņa par speciālo kontrindikāciju neesamību
  • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija (ja tāds ir)
  • sociālā darbinieka novērtējums  personas vajadzībām pēc sociālajiem pakalpojumiem

Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu,  un rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.

 

Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums; 21.04.2088. MK noteikumi Nr. 288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”; MK noteikumi Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta“.

 

Maksa par pakalpojumu

Krimuldas novada domes budžets.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš    

Pastāvīgi vai uz laiku.

 

Speciālās veidlapas

Iesniegums.

 

Kontaktpersona un kontaktinformācija

Sociālais darbinieks Andris Harkevičs

tālr. 67976870, 27737306,

Saules iela 1c, Krimuldas pagasts,

Krimuldas novads, LV-2144

 

 

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs