1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Sociālais dienests
  5. Sociālās aprūpes pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā par valsts budžeta līdzekļiem
Sociālās aprūpes pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā par valsts budžeta līdzekļiem

Pakalpojuma īss apraksts

Sociālā aprūpe institūcijā bērniem un pilngadīgām  personām,  kuras   smagu  psihisku veselības problēmu dēļ  nevar aprūpēt dzīvesvietā. Institūcijā nodrošina personai mājokli, ēdināšanu, sociālo rehabilitāciju un veselības aprūpi.

 

Atbildīgā iestāde

Krimuldas novada Sociālais dienests.

 

Pakalpojuma saņēmēji

Iedzīvotāji, kuri dzīvesvietu deklarējuši Krimuldas novadā.

 

Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti

Sociālajā dienestā jāiesniedz:

  • personas  iesniegums, kurā pamatota problēma un vēlamais risinājums,
  • ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli un pakalpojuma nepieciešamību un kontrindikāciju neesamību,
  • psihiatra izziņa par speciālo kontrindikāciju neesamību un piemērotāko palalpojuma veidu,
  • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija (ja tāds ir),
  • sociālā darbinieka novērtējums  personas vajadzībām pēc sociālajiem pakalpojumiem.

Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu. Pamatojoties uz šiem dokumentiem, Sociālais dienests izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai, pieņem  lēmumu. Lēmumu un dokumentus nosūta  Sabiedrības integrācijas valsts aģentūrai, kura reģistrē personu rindā un rindas kārtībā piešķir pakalpojumu kādā no reģionālajām specializētās aprūpes institūcijām.

 

Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. MK noteikumi Nr. 288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība

 

Maksa par pakalpojumu

Valsts budžeta līdzekļi.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš    

Pastāvīgi.

 

Speciālās veidlapas

Nav.

 

Kontaktpersona un kontaktinformācija

Sociālais darbinieks Andris Harkevičs

tālr. 67976870, 27737306,

Saules iela 1c, Krimuldas pagasts,

Krimuldas novads, LV-2144

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs