1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Pašvaldības divu cirsmu rakstiska izsole nekustamajā īpašumā “Mežs pie Dūmiņiem”
Pašvaldības divu cirsmu rakstiska izsole nekustamajā īpašumā “Mežs pie Dūmiņiem”

Krimuldas novada dome rīko divu cirsmu rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Cirsmas atrodas nekustamajā īpašumā “Mežs pie Dūmiņiem”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 8068 002 0223, un tiks izsolītas kā divi atsevišķi objekti:

1.objekts: izcērtamā platība 1,53 ha, kailcirte, nosacītā cena (izsoles sākumcena) bez PVN  18 840 EUR, izsoles minimālais solis 500 EUR,

2.objekts: izcērtamā platība 1,32 ha, kailcirte, nosacītā cena (izsoles sākumcena) bez

PVN  6 770 EUR, izsoles minimālais solis 500 EUR.

Izsoles dalībnieki piedāvājumus slēgtā aploksnē ar dalībnieka kontaktinformāciju un atzīmi “Nekustamā īpašuma “Mežs pie Dūmiņiem”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, cirsmu rakstiskā izsole. Izsoles objekts Nr. ___. Neatvērt pirms izsoles” var iesūtīt vai iesniegt līdz 2021. gada 22. marta plkst. 17.00 Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā.

Nodrošinājuma summa 10% no izsoles objekta nosacītās cenas jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai Krimuldas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB bankā, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799.

Piedāvājumi tiks atvērti 2021. gada 23. martā plkst. 14.00 Krimuldas novada domes telpās, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā vienas nedēļas laikā, skaitot no izsoles dienas.

Par cirsmu apskati dabā zvanīt izpilddirektora vietniekam, tālr. 29473025.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.krimulda.lv.

 

 

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs