1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Pašvaldības nekustamā īpašuma cirsmu “Dreimaņi” Lēdurgas pag., rakstiskā izsole
Pašvaldības nekustamā īpašuma cirsmu “Dreimaņi” Lēdurgas pag., rakstiskā izsole

Krimuldas novada dome atsavina rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli cirsmu nekustamajā īpašumā “Dreimaņi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 6656 002 0495. Izcērtamā platība 3,48 ha, kailcirte, nosacītā cena (izsoles sākumcena) bez PVN  50 335 EUR, izsoles minimālais solis 500 EUR.

Izsoles dalībniekiem piedāvājumus slēgtā aploksnē, kas noformēta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā, jāiesūta vai jāiesniedz līdz 2021. gada 24. maija plkst. 17.00 Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā.

Nodrošinājuma summa 5 033,50 EUR jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai Krimuldas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB bankā, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799.

Izsole notiks 2021. gada 25. maijā plkst. 14.00 Krimuldas novada domes telpās, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles protokola apstiprināšanas dienas.

Par cirsmu apskati dabā zvanīt izpilddirektora vietniekam, tālr. 29473025.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnē www.krimulda.lv.

 

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs