1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Pašvaldības nekustamā īpašuma “Garāža Zutiņi” izsole
Pašvaldības nekustamā īpašuma “Garāža Zutiņi” izsole

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – zemes vienību “Garāža Zutiņi”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 8068 002 0382, platība 0,3 ha. Ir pirmpirkuma tiesīgā persona, kurai līdz 2020.gada 7.decembrim jāiesniedz pieteikums par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2 800 EUR.  

Izsoles solis – 100 EUR.                       

Izsole notiks 2020.gada 8.decembrī plkst.16.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2020.gada 7.decembra plkst.17.00. domes Juridiskajā nodaļā Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no plkst.13.30 līdz 17.00 (piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 14.00), sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Nodrošinājuma summa 280 EUR jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB banka, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799, līdz pieteikuma iesniegšanai.

Nosacītā cena vai izsolē nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr.29120085.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domē vai mājaslapā (www.krimulda.lv).

 

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs