1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejiņas”, Lēdurgā, izsole
Pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejiņas”, Lēdurgā, izsole

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Lejiņas”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 6656 002 0475, platība 1,96 ha. Ir pirmpirkuma tiesīgās personas. Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2021. gada 1. aprīlim jāiesniedz pieteikums par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 7 440 EUR.  

Izsoles solis – 100 EUR.                       

Izsole notiks 2021. gada 7. aprīlī plkst. 15.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2021. gada 1. aprīļa plkst. 15.00. Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Nodrošinājuma summa 744 EUR līdz pieteikuma iesniegšanai jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB banka, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799.

Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. Pērkot nekustamo īpašumu uz nomaksu, divu nedēļu laikā jāsamaksā avanss 10 procentu apmērā no piedāvātās augstākās summas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā, nomaksas terminš – divi gadi.

Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr.29120085.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada pašvaldības tīmekļvietnē (www.krimulda.lv)

 

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs