1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Pašvaldības nekustamā īpašuma “Piekrastes”-3, Raganā, rakstiska izsole
Pašvaldības nekustamā īpašuma “Piekrastes”-3, Raganā, rakstiska izsole

Krimuldas novada dome atsavina rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Piekrastes”-3, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 8068 900 0673, kas sastāv no  vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 21,7 m², 154/935 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 80680070016017) un zemes (kadastra apzīmējums 80680070648).

Izsoles sākumcena – 2 330  EUR.   Izsoles minimālais solis – 100 EUR.

Izsoles dalībniekiem piedāvājumus slēgtā aploksnē, kas noformēta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā, jāiesūta vai jāiesniedz Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, līdz 2021. gada 7. jūnija plkst. 17.00, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Nodrošinājuma summa 233 EUR līdz pieteikuma iesniegšanai jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB banka, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799.

Izsole notiks 2021. gada 8. jūnijā plkst. 15.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Izsolāmo dzīvokļa īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr.29120085.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnē www.krimulda.lv.

 

 

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs