1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Pašvaldības nekustamā īpašuma, starpgabalu “Pie Vecbiseniekiem” un “Zeme pie Lojas”, mutiskā izsole
Pašvaldības nekustamā īpašuma, starpgabalu “Pie Vecbiseniekiem” un “Zeme pie Lojas”, mutiskā izsole

Krimuldas novada dome atsavina mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus – divus zemes starpgabalus:

 

 

 

 

 

 

 

Izsolāmā zemes vienība

Kadastra  apz.

Platība (ha)

 

Izsoles sākumcena (EUR)

Izsoles solis (EUR)

Nodrošinājuma summa (EUR)

Izsoles sākums

“Pie Vecbiseniekiem”, Krimuldas pag.

8068 009 0492

1,89

3 630

300

363

plkst. 15.30

“Zeme pie Lojas”,

Krimuldas pag.

8068 007 0295

3,35

8 130

500

813

plkst. 16.00

 

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes starpgabalu ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas piegul atsavināmajam zemes starpgabalam, ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Par izsoles dalībniekiem var kļūt tikai minētās pirmpirkuma tiesīgās personas. Zemes starpgabali tiek atsavināti ar nosacījumu, ka tie pievienojami piegulošam nekustamam īpašumam.

Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2021. gada 7. jūnija plkst. 17.00 jāiesniedz pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu Krimuldas novada domē, Raganā, Krimuldas pagastā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Nodrošinājuma summa jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799.

Nosacītā cena vai izsolē nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Ja par katru no starpgabaliem ir saņemts pieteikums no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas, izsole netiek rīkota un ar šo personu tiek slēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu. Ja no pirmpirkuma tiesīgajām personām ir saņemti vairāki pieteikumi, starp šīm personām tiek rīkota izsole izsoles noteikumos noteiktā kārtībā.

Izsoles notiks 2021. gada 8. jūnijā, Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Izsolāmos nekustamos īpašumus var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr.29120085.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnē www.krimulda.lv.

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs