1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Pašvaldības nekustamā īpašuma “Ūdensrozes” atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Pašvaldības nekustamā īpašuma “Ūdensrozes” atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Ūdensrozes”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 005 0118, platība 2,16 ha. Ir pirmpirkuma tiesīgā persona. Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2021. gada 10. maijam jāiesniedz pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4 630 EUR.  

Izsoles solis – 100 EUR.                        

Izsole notiks 2021. gada 11. maijā plkst. 13.30 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2021. gada 10. maija plkst. 17.00. Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Nodrošinājuma summa 463 EUR līdz pieteikuma iesniegšanai jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB banka, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799.

Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr.29120085.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.krimulda.lv.

 

 

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs