1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Pašvaldības nekustamā īpašuma “Veckalnieši”, Krimuldas pagastā, rakstiskā izsole
Pašvaldības nekustamā īpašuma “Veckalnieši”, Krimuldas pagastā, rakstiskā izsole

Krimuldas novada dome atsavina rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli  pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Veckalnieši”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 8068 004 0034, platība 0,56 ha.

Izsoles sākumcena – 1 330  EUR.   Izsoles solis – 100 EUR.

Izsoles dalībniekiem piedāvājumus slēgtā aploksnē, kas noformēta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā, jāiesūta vai jāiesniedz Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, līdz 2021. gada 7. jūnija plkst. 17.00, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Nodrošinājuma summa 133 EUR līdz pieteikuma iesniegšanai jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB banka, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799.

Izsole notiks 2021. gada 8. jūnijā plkst. 14.30 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr.29120085.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnē www.krimulda.lv.

 

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs