1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Zeme pie Sauleskalniem” izsole
Pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Zeme pie Sauleskalniem” izsole

Krimuldas novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu “Zeme pie Sauleskalniem”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 8068 001 0129, platība 2,33 ha.

Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 7 000 EUR.

Izsoles solis – 100 EUR.

Izsole notiks 2020. gada 8. septembrī plkst. 14.00, Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2020.gada 7.septembra plkst. 17.00 jāiesniedz pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu. Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.

 Dalībnieku reģistrācija pie juridiskās nodaļas vadītājas Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, līdz 2020. gada 7. septembra plkst. 17.00.

Nodrošinājuma summa 700 EUR jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr. LV69UNLA0027800130402, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr. 90000068799.

Piedāvātā augstākā summa par nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domē Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv)

 

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs