1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Pašvaldības nekustamo īpašumu “Jaunmiezīši” un “Jauntenisītes” izsole
Pašvaldības nekustamo īpašumu “Jaunmiezīši” un “Jauntenisītes” izsole

Krimuldas novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus – divus zemes starpgabalus, kur zemes īpašniekiem, kuru zemei pieguļ nekustamie īpašumi, ir pirmpirkuma tiesības:

  1. “Jaunmiezīši”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 001 0279, platība 3,3 ha.

Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 17 700 EUR.

Izsoles solis – 100 EUR, nodrošinājuma summa 1 770 EUR.

Izsole notiks 2020.gada 8.decembrī plkst.15.00, Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

  1. “Jauntenisītes”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra apzīmējums 6656 001 0270, platība 5,8 ha.

Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena – 20 700 EUR.

Izsoles solis – 100 EUR, nodrošinājuma summa 2 070 EUR.

Izsole notiks 2020.gada 8.decembrī plkst.15.30, Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2020.gada 7.decembra plkst.17.00 jāiesniedz pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu. Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.

 Dalībnieku reģistrācija līdz 2020.gada 7.decembra plkst.17.00. domes Juridiskajā nodaļā Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Nodrošinājuma summa jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799.

Nosacītā cena vai izsolē nosolītā summa jāsamaksā trīs mēnešu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Izsolāmos nekustamos īpašumus var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr.29120085.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domē vai mājaslapā www.krimulda.lv.

 

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs