1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Pašvaldības nekustamo īpašumu – piecu zemes starpgabalu mutiskā izsole ar pretendentu atlasi
Pašvaldības nekustamo īpašumu – piecu zemes starpgabalu mutiskā izsole ar pretendentu atlasi

Krimuldas novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus – piecus zemes starpgabalus:

 

 

 

 

 

 

 

Izsolāmā zemes vienība

Kadastra  apzīmējums

Platība

(ha)

 

Izsoles sākumcena (EUR)

Izsoles solis (EUR)

Nodrošinājuma summa (EUR)

Izsoles sākums

plkst.

 “Mežs pie Līčupēm”, Krimuldas pagastā

80680070486

9,87

17 120

500

1 712

14.30

“Grodi”, Lēdurgas pagastā

66560020431

1,59

4 430

100

443

15.00

“Ezerlauciņi”, Lēdurgas pagastā

66560020860

1,63

2 730

100

273

15.30

“Mazezeriņi”, Lēdurgas pagastā

66560020536

0,7001

1 330

100

133

16.00

“Vaivariņi”, Lēdurgas pagastā

66560010161

2,48

6 330

100

633

16.30

 

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes starpgabalu ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas piegul atsavināmajam zemes starpgabalam, ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Par izsoles dalībnieku var kļūt tikai minētās pirmpirkuma tiesīgās personas. Zemes starpgabali tiek atsavināti ar nosacījumu, ka tie pievienojami piegulošam nekustamam īpašumam.

Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2021. gada 10. maija plkst. 17.00 jāiesniedz pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu Krimuldas novada domē, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Nodrošinājuma summa jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799.

Nosacītā cena vai izsolē nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Ja par katru no starpgabaliem ir saņemts pieteikums no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas, izsole netiek rīkota un ar šo personu tiek slēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu. Ja no pirmpirkuma tiesīgajām personām ir saņemti vairāki pieteikumi, starp šīm personām tiek rīkota izsole izsoles noteikumos noteiktā kārtībā.

Izsoles notiks 2021. gada 11. maijā, Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Izsolāmos nekustamos īpašumus var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties par apskates laiku pa tālr.29120085.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.krimulda.lv.

Citi jaunumi Izsoles

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs