1. Sākums
  2. Paziņojumi
  3. Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu cūku audzēšanas kompleksam “Rukas”
Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu cūku audzēšanas kompleksam “Rukas”

Paredzētās darbības nosaukums: dzīvnieku turēšanas vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņas šķirnes cūku audzēšanas kompleksā “Rukas”.

Paziņojums tiks publicēts 2021. gada 15. februārī Krimuldas novada domes informatīvajā izdevumā “Krimuldas Novada Vēstis” Nr. 2 (581).

Ierosinātājs: SIA “Ancers” (Reģ. Nr. 40002024037, adrese: Ābeļu iela 4, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169, tālr. 67943426).

Paredzētās darbības vieta: cūku audzēšanas komplekss “Rukas” Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā (zemes vienībā ar kadastra Nr. 8068 010 0111).


Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs 2017. gada 13. janvārī pieņēma lēmumu Nr. 14 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA “Ancers” ierosinātajai darbībai un 2017. gada 27. februārī izsniedza ietekmes uz vidi novērtējuma programmu ziņojuma sagatavošanai.

Ziņojums “Dzīvnieku turēšanas vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņas šķirnes cūku audzēšanas kompleksā “Rukas”” sagatavots 2021. gada februārī. Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. panta nosacījumiem sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 2021. gada 15. februāra līdz 26. martam. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisināsies attālināti 2021. gada 3. martā plkst. 17.00.


Ne vēlāk, kā 2021. gada 26. februārī tīmekļa saite un pievienošanās instrukcija, kas izmantojamas, lai pievienotos sanāksmei, tiks publicēta SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes.

Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par paredzēto darbību, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācijas) būs pieejama līdz 10. martam SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” un Krimuldas novada pašvaldības tīmekļa vietnēs (www.environment.lv un www.krimulda.lv).
Atbildes uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem par paredzēto darbību, kuri tiks saņemti līdz 10. martam (ieskaitot), tiks sniegtas līdz 12. martam plkst. 20.00. Atbilžu sniegšanas veids tiks norādīts tīmekļa vietnē www.environment.lv un atbildot uz sūtītāju e-pastiem.

Sakarā ar to, ka sanāksme notiek attālināti, atbilstoši Covid19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam, attiecīgi arī ar ziņojumu un tā kopsavilkumu no 15. februāra varēs iepazīties attālināti:
1) Krimuldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.krimulda.lv,
2)ziņojuma sagatavotāja tīmekļa vietnē – www.environment.lv,
un pēc iepriekšēja pieraksta klātienē Krimuldas novada pašvaldības telpās (tālr. 67976868; 26515508) – Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads un būvvaldē (tālr. 67976859; 27737304) – Saules iela 1A, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads.


Problēmu vai neskaidrību gadījumā, kas rodas, meklējot vai iepazīstoties ar informāciju, visi tiek aicināti sazināties ar IVN izstrādātajiem pa tālruni 67242411.


Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2021. gada 26. martam var iesniegt SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, sūtot tos uz adresi Vīlandes iela 3-6, Rīga, Latvija LV1010 (elektroniskā pasta adrese: komplekss@environment.lv), un Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, e-pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv).

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs